Friss hírek

Egyszeri lakásfenntartási támogatás igénylése

Tisztelt Lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Újfehértó Város Önkormányzata tárgyévben is biztosítja az aktív korú városlakók lakhatáshoz kapcsolódó kiadások csökkentését célzó rendkívüli települési támogatását, az ún. egyszeri lakásfenntartási támogatás igénylését. A támogatási célcsoport továbbra is a tárgyévben 18. életévtől a 64. életévet betöltött korosztály.

A fenti jogcímen biztosítandó rendkívüli települési támogatás igénylésének feltétele, a kérelemmel érintett lakás vonatkozásában, hogy a több személyes háztartás esetén, és egyedül élő esetén is, az egy főre jutó jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 650%-át – 185.250- Ft - nem haladhatja meg, valamint továbbá feltétel, hogy a kérelmező legalább 3 hónapja bejelentett újfehértói lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen és életvitelszerűen bejelentett lakóhelyén éljen.

 

A kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon 2021. április 01. napjától 2021. április 20. napjáig nyújtható be Polgármesteri Hivatalba, mely határidő elmulasztása jogvesztő, ezen időpontot követően a kérelem befogadására nincs lehetőség.

A jelenlegi járványhelyzetre tekintettel a teljesen kitöltött kérelmeket, a mellékletekkel együtt a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett dobozokban helyezzék el. Telefonszámot minden esetben írjanak a kérelemre!

 

A nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Portáján, valamint a www.ujfeherto.hu oldalról is letölthető.

 

Egy kérelmező csak egy ingatlanra/háztartásra veheti igénybe a támogatást, ahol életvitelszerűen él, valamennyi ingatlanra bejelentkezett személy jövedelme figyelembevételre kerül a támogatás megállapítása esetén. Egy ingatlanra amennyiben ott több jogosultsági feltételnek megfelelő személy él, csak egy jogosult veheti igénybe a lakásra a támogatást.

 

Azok a lakosok, akik a lakhatási költségek csökkentését célzó rendszeres települési támogatásban részesülnek, azon lakosok, illetve háztartások, ahol a háztartás valamely tagja a kérelem benyújtásának idején a háztartásban bölcsődei vagy óvodai nevelésben, általános vagy középiskolai oktatásban részesül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, nem nyújthatják be igényüket az ellátásra.

 

A kérelemhez csatolni szükséges a kérelmező és a kérelemmel érintett ingatlanba bejelentkezett illetve ott tartózkodó személyek jövedelmét igazoló okiratokat (munkabér, családi pótlék, vállalkozásból származó jövedelem, nyugdíj szelvény és összesítő .…stb.), a folyószámláról okiratot (folyószámla-kivonat, értesítő .. stb. másolata a számlaszám ellenőrzésére), valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatot. Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik aktív folyószámlával, abban az esetben családtag, hozzátartozó számlaszáma is megadható.

 

A támogatás mértéke egységesen egyszeri 8.000. – forint, mely támogatási összeg a kérelmező által megadott folyószámlára utalással kerül kifizetésre.

 

Újfehértó, 2021. március 22.

                                                                                     Dr. Hosszú József sk.
                                                                                           polgármester