Friss hírek

Egyszeri lakásfenntartási támogatás igénylésének határideje 2017. április 25.


Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az

Egyszeri lakásfenntartási támogatás
igénylésének határideje
2017. április 25.A határidőn túl beadott kérelmek jogvesztő hatályúak.


Egyszeri lakásfenntartási támogatással kapcsolatos részletek:


Tisztelt Lakosok!
 
Tájékoztatom Önöket, hogy Újfehértó Város Képviselő-testülete legutóbbi ülésén – az aktív korú városlakók egy új rendkívüli települési támogatás, lakhatáshoz kapcsolódó kiadások csökkentését célzó rendkívüli települési támogatás ún. egyszeri lakásfenntartási támogatás módosításáról döntött.A támogatási célcsoport a 18. életévtől – 64. életévet tárgyévben betöltött korosztály.
A támogatás igénylésének feltétele, hogy a több személyes háztartás esetén, és egyedül élő esetén is, az egy főre jutó jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át – 142.500 Ft - nem haladhatja meg.
Továbbá feltétel, hogy a kérelmező legalább 3 hónapja bejelentett újfehértói lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen és életvitelszerűen bejelentett lakóhelyén éljen.
 
A kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon 2017. április 01. napjától 2017. április 25. napjáig nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán, mely határidő elmulasztása jogvesztő, ezen időpontot követően a kérelem befogadására nincs lehetőség. A nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (fsz.9. szoba) valamint a www.ujfeherto.hu oldalról is letölthető.
 
Egy kérelmező csak egy ingatlanra/háztartásra veheti igénybe a támogatást, ahol életvitelszerűen él. A támogatás megállapításakor valamennyi ingatlanra bejelentkezett személy jövedelme figyelembevételre kerül. Egy ingatlanra amennyiben ott több jogosultsági feltételnek megfelelő személy él, csak egy jogosult veheti igénybe a lakásra a támogatást.
 
Azok a lakosok, akik a lakhatási költségek csökkentését célzó rendszeres települési támogatásban részesülnek, azon lakosok, illetve háztartások, ahol a háztartás valamely tagja a kérelem benyújtásának idejéna háztartásban bölcsődei vagy óvodai nevelésben, általános vagy középiskolai oktatásban részesül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, nem nyújthatják be igényüket az ellátásra.
 
A kérelemhez csatolni szükséges a kérelmező és a kérelemmel érintett ingatlanba bejelentkezett illetve ott tartózkodó személyek lakcímkártya másolatát, jövedelemigazolásokat, valamint szükséges a folyószámla hitelt érdemlő igazolása (folyószámla-kivonat, értesítő .. stb. másolata.). Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik aktív folyószámlával, abban az esetben családtag, hozzátartozó számlaszáma is megadható.
 
A támogatás mértéke egységesen egyszeri 10.000. – forint, mely támogatási összeg a kérelmező által megadott folyószámlára utalással kerül kifizetésre.
 
                                                                                       Nagy Sándor
                                                                                       polgármester