Friss hírek

F E L H Í V Á S

Árusok részére
   árusítóhely területbérlésére
 
2017. augusztus 20-án (vasárnap) kerül megrendezésre Újfehértó, Fő terén a Szent István Napi Sokadalom és XV. Lovastalálkozó, amelyre Újfehértó Város Önkormányzata árusok jelentkezését várja.
Jelentkezni csak írásban lehet hiánytalan jelentkezési csomag megküldésével, a vállalkozás adatainak megjelölésével, a végzendő tevékenység, árusítandó termékek körének megnevezésével, az igényelt területnagyság és időtartam meghatározásával. A jelentkezőnek a szükséges engedélyekkel és tárgyi eszközökkel rendelkeznie kell.

 

A jelentkezési csomag kötelező tartalma:

-          írásos kérelem, mely tartalmazza az elfoglalni kívánt terület nagyságát (szélesség (m), hosszúság (m), területnagyság (m2))

-          nyilatkozat a pályázati felhívásban foglaltak elfogadásáról

-          cégkivonat, aláírási címpéldány másolata, egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány másolata

-          mozgó árusításra, kitelepedésre vonatkozó engedély, illetőleg külön jogszabályokban előírt, engedélyköteles tevékenységre vonatkozó szakhatósági és egyéb engedély (engedélyek).

 

Jelentkezés határideje:

 

A jelentkezéseket kérjük 2017. augusztus 14. napján 16:00 óráig Újfehértó Város Önkormányzatához (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) eljuttatni postai vagy e-mailen (epitesugy@ujfeherto.hu) történő megküldéssel,

vagy 2017. július 28. 12. óráig és 2017. augusztus 14-én ügyfélfogadási időben személyes leadással a Polgármesteri Hivatal (Újfehértó, Szent I. u. 10.) Em. 12. számú hivatali helyiségébe. (Iktató)

A pályázattal kapcsolatban – az igazgatási szünet miatt - 2017. július 28-ig és 2017. augusztus 14-én ügyfélfogadási időben információt nyújt: Mátyás Ivett, Tel: 06-42-290-000/102 mellék, e-mail: epitesugy@ujfeherto.hu

 

Az árusítás helye: Újfehértó, Fő tér

 

A helyek kiosztása jelentkezési sorrendben történik. A gépjárművek parkolását biztosítjuk. A kitelepülés során az önkormányzat illetékes munkatársa határozza meg az árusítás pontos helyét, méretét a kiíró döntése alapján.

 

Az árusítás során betartandó feltételek:

 

-          a kitelepülésre, tevékenység végzésére, árusításra külön jogszabályokban előírt szakhatósági- és egyéb engedélyek (VPOP, ÁNTSZ stb.) beszerzéséről az árusító köteles gondoskodni, illetőleg azokkal folyamatosan rendelkezni köteles.

-          a felállított, az adott utca környezetébe illeszkedő esztétikus kivitelezésű sátor (stand) 3 méternél nem lehet szélesebb, és csak az útpadkától számított 3 méteres terület vehető igénybe, ideértve az áruk eszközök, felszerelési tárgyak elhelyezését is

-          az árusításhoz szükséges felszereléseket (pl. sátor, asztal, padok, stb.) nem biztosítjuk.

-          a járdát és a fél útpályát szabadon kell hagyni.

-          nem árusítható olyan termék, amely kizárólag üzletben forgalmazható.

-          élelmiszer tárolásáról és minőségének megőrzéséről mindenki maga köteles gondoskodni.

-          gáz használata esetén nyomáscsökkentővel ellátott palack használandó.

-          az árusítás időtartama alatt a kereskedő az árusító helység öt méteres környezetének folyamatos tisztán tartásáról köteles gondoskodni, az árusítás befejezését követően az árus szemetet, hulladékot, csomagolóanyagot stb. nem hagyhat.

-          a pályázó a közterület használati jogát másnak tovább nem adhatja.

-          villamos áram vételezési lehetőségét nem biztosítjuk.

-          kizárólagos árusítási jogot senkinek, semmilyen termékre nem biztosítunk

-          az árusítóhely nem közvetlen részét képező installáció (hirdető tábla) az árusító helytől távolabb csak az önkormányzat előzetes engedélyével helyezhető el, oly módon, hogy a rendezvény résztvevőinek közlekedését ne akadályozza

-          a rendezvény ideje alatt az installációk és az áru őrzésvédelméről az árusító (pályázó) gondoskodik, az ezek esetleges eltulajdonításáért, elvesztéséért, megrongálódásáért az Önkormányzat semmilyen felelősséget nem vállal

-          gépkocsival behajtani az árusítás helyére csak az építés, felállítás, ( 12.00-14:00 óráig), bontás idejére (22.30 óra után) lehetséges ezeket követően a gépkocsit, egyéb járművet a rendezvény helyszínén kívül eső parkolóban kell elhelyezni

-          a helyfoglalás a rendezvény ideje alatt 12.00-14.00 óráig történik

-          vízvétel a Főtéri vízvételi helyeken biztosított

-          a pályázó köteles megtartani a vonatkozó tűzvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi és egyéb jogszabályi előírásokat, ezek megsértéséből eredő valamennyi kárért felelősséggel tartozik, az az önkormányzatra nem hárítható át, ideértve az un. vis maior károkat (tűzkár stb.) is

-          a rendezvényre az árusítóhelyet 2017.08.20-án 22:30-óráig biztosítjuk.

 

Bármely feltétel be nem tartása esetén az önkormányzat a pályázót a rendezvényről kizárhatja, tevékenységét megtilthatja a díj visszafizetése nélkül. Különleges, a látogatók és a vásározók biztonságát veszélyeztető helyzetben (időjárás stb.) az önkormányzat az árusítást azonnali hatállyal felfüggesztheti. Ebben az esetben a díjazás visszatérítésére nem kerül sor.

 

Díjazás: A stand elhelyezésért 2.000,-Ft/négyzetméter/nap +ÁFA díjazás kerül felszámításra. Egy napnál rövidebb kitelepülés nem lehetséges, minden megkezdett nap egész napnak számít.

 

A pályázókat a felhívás eredményéről 2017. augusztus 16. napjáig értesítjük.

 

Újfehértó, 2017. július 18.

 

Nagy Sándor

polgármester