Friss hírek

F E L H Í V Á S

Árusok részére

  árusítóhely területbérlésére

 

2018. július 07-én (szombaton) kerül megrendezésre Újfehértó, Fő terén az Újfehértói Fürtös Fesztivál, amelyre Újfehértó Város Önkormányzata árusok jelentkezését várja.

2018. július 07-én (szombaton) kerül megrendezésre Újfehértó, Fő terén az Újfehértói Fürtös Fesztivál, amelyre Újfehértó Város Önkormányzata árusok jelentkezését várja.

 

Jelentkezni csak írásban lehet hiánytalan jelentkezési csomag megküldésével, a vállalkozás adatainak megjelölésével, a végzendő tevékenység, árusítandó termékek körének megnevezésével, az igényelt területnagyság és időtartam meghatározásával. A jelentkezőnek a szükséges engedélyekkel és tárgyi eszközökkel rendelkeznie kell.

 

A jelentkezési csomag kötelező tartalma:

-          írásos kérelem, mely tartalmazza az elfoglalni kívánt terület nagyságát (szélesség (m), hosszúság (m), területnagyság (m2))

-          nyilatkozat a pályázati felhívásban foglaltak elfogadásáról

-          cégkivonat, aláírási címpéldány másolata, egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány másolata

-          mozgó árusításra, kitelepedésre vonatkozó engedély, illetőleg külön jogszabályokban előírt, engedélyköteles tevékenységre vonatkozó szakhatósági és egyéb engedély (engedélyek).

 

Jelentkezés határideje:

 

A jelentkezéseket kérjük 2018. június 4. napján 16:00 óráig Újfehértó Város Önkormányzatához (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) eljuttatni postai megküldéssel, vagy személyes leadással a Polgármesteri Hivatal (Újfehértó, Szent I. u. 10.) Em. 12. számú hivatali helyiségében (Iktató), vagy a katved@ujfeherto.hu e-mail címre történő megküldéssel.

A pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Görögh László, Tel: 06-42-290-000/102 mellék és 06-30-497-4291 e-mail: katved@ujfeherto.hu

 

Az árusítás helye: Újfehértó, Fő tér.

 

A helyek kiosztása jelentkezési sorrendben történik. A gépjárművek parkolását biztosítjuk. A kitelepülés során az önkormányzat illetékes munkatársa határozza meg az árusítás pontos helyét, méretét a kiíró döntése alapján.

 

Az árusítás során betartandó feltételek:

 

-          a kitelepülésre, tevékenység végzésére, árusításra külön jogszabályokban előírt szakhatósági- és egyéb engedélyek (VPOP, ÁNTSZ stb.) beszerzéséről az árusító köteles gondoskodni, illetőleg azokkal folyamatosan rendelkezni köteles.

-          a felállított, az adott utca környezetébe illeszkedő esztétikus kivitelezésű sátor (stand) 3 méternél nem lehet szélesebb, és csak az útpadkától számított 3 méteres terület vehető igénybe, ideértve az áruk eszközök, felszerelési tárgyak elhelyezését is

-          az árusításhoz szükséges felszereléseket (pl. sátor, asztal, padok, stb.) nem biztosítjuk.

-          a járdát és a fél útpályát szabadon kell hagyni.

-          nem árusítható olyan termék, amely kizárólag üzletben forgalmazható.

-          élelmiszer tárolásáról és minőségének megőrzéséről mindenki maga köteles gondoskodni.

-          gáz használata esetén nyomáscsökkentővel ellátott palack használandó.

-          az árusítás időtartama alatt a kereskedő az árusító helység öt méteres környezetének folyamatos tisztán tartásáról köteles gondoskodni, az árusítás befejezését követően az árus szemetet, hulladékot, csomagolóanyagot stb. nem hagyhat.

-          a pályázó a közterület használati jogát másnak tovább nem adhatja.

-          villamos áram vételezési lehetőségét nem biztosítjuk.

-          kizárólagos árusítási jogot senkinek, semmilyen termékre nem biztosítunk

-          az árusítóhely nem közvetlen részét képező installáció (hirdető tábla) az árusító helytől távolabb csak az önkormányzat előzetes engedélyével helyezhető el, oly módon, hogy a rendezvény résztvevőinek közlekedését ne akadályozza

-          a rendezvény ideje alatt az installációk és az áru őrzésvédelméről az árusító (pályázó) gondoskodik, az ezek esetleges eltulajdonításáért, elvesztéséért, megrongálódásáért az Önkormányzat semmilyen felelősséget nem vállal

-          gépkocsival behajtani az árusítás helyére csak az építés, felállítás, (10:00 óráig), bontás idejére lehetséges ezeket követően a gépkocsit, egyéb járművet a rendezvény helyszínén kívül eső parkolóban kell elhelyezni

-          a helyfoglalás a rendezvény ideje alatt 7:00 órától 9:00 óráig történik

-          vízvétel a Múzeum udvarán lévő kerti csapból (4244 Újfehértó, Egészségház u. 2.) lehetséges

-          a pályázó köteles megtartani a vonatkozó tűzvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi és egyéb jogszabályi előírásokat, ezek megsértéséből eredő valamennyi kárért felelősséggel tartozik, az az önkormányzatra nem hárítható át, ideértve az un. vis maior károkat (tűzkár stb.) is

-          a rendezvényre az árusítóhelyet 2018.07.08-án hajnal 1:00-óráig biztosítjuk.

 

Bármely feltétel be nem tartása esetén az önkormányzat a pályázót a rendezvényről kizárhatja, tevékenységét megtilthatja a díj visszafizetése nélkül. Különleges, a látogatók és a vásározók biztonságát veszélyeztető helyzetben (időjárás stb.) az önkormányzat az árusítást azonnali hatállyal felfüggesztheti. Ebben az esetben a díjazás visszatérítésére nem kerül sor.

 

Díjazás: A stand elhelyezésért 2.000,-Ft/négyzetméter/nap +ÁFA díjazás kerül felszámításra. Egy napnál rövidebb kitelepülés nem lehetséges, minden megkezdett nap egész napnak számít.

 

A pályázókat a felhívás eredményéről 2018. június 8. napján 13:00 óráig értesítjük.

 

Újfehértó, 2018. május 8.

 

Nagy Sándor

polgármester