Friss hírek

Tájékoztató

Egyszeri lakásfenntartási támogatás

igénylése

Tisztelt Lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Újfehértó Város Képviselő-testülete – a korábbi évekhez hasonlóan – tárgyévben is biztosítja az aktív korú városlakók lakhatáshoz kapcsolódó kiadások csökkentését célzó rendkívüli települési támogatását, az ún. egyszeri lakásfenntartási támogatás igénylését. A támogatási célcsoport továbbra is a tárgyévben 18. – 64. életévet betöltött korosztály.

 

A fenti jogcímen biztosítandó rendkívüli települési támogatás igénylésének feltétele, a kérelemmel érintett lakás vonatkozásában, hogy a több személyes háztartás esetén, és egyedül élő esetén is, az egy főre jutó jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át – 142.500 Ft - nem haladhatja meg.

Továbbá feltétel, hogy a kérelmező legalább 3 hónapja bejelentett újfehértói lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen és életvitelszerűen bejelentett lakóhelyén éljen.

 

A kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon 2020. augusztus 10. napjától 2020. augusztus 25. napjáig nyújtható be Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán, mely határidő elmulasztása jogvesztő, ezen időpontot követően a kérelem befogadására nincs lehetőség. A nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (fsz.9. iroda) valamint a www.ujfeherto.hu oldalról is letölthető.

 

Egy kérelmező csak egy ingatlanra/háztartásra veheti igénybe a támogatást, ahol életvitelszerűen él, valamennyi ingatlanra bejelentkezett személy jövedelme figyelembevételre kerül a támogatás megállapítása esetén. Egy ingatlanra amennyiben ott több jogosultsági feltételnek megfelelő személy él, csak egy jogosult veheti igénybe a lakásra a támogatást.

 

Azok a lakosok, akik a lakhatási költségek csökkentését célzó rendszeres települési támogatásban részesülnek, azon lakosok, illetve háztartások, ahol a háztartás valamely tagja a kérelem benyújtásának idején a háztartásban bölcsődei vagy óvodai nevelésben, általános vagy középiskolai oktatásban részesül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, nem nyújthatják be igényüket az ellátásra.

 

A kérelemhez csatolni szükséges a kérelmező és a kérelemmel érintett ingatlanba bejelentkezett illetve ott tartózkodó személyek jövedelmét igazoló okiratokat (munkabér, családi pótlék, vállalkozásból származó jövedelem…stb.), valamint szükséges a folyószámla hitelt érdemlő igazolása (folyószámla-kivonat, értesítő .. stb. másolata.), a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatásra szükséges. Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik aktív folyószámlával, abban az esetben családtag, hozzátartozó számlaszáma is megadható.

 

A támogatás mértéke egységesen egyszeri 8.000. – forint, mely támogatási összeg a kérelmező által megadott folyószámlára utalással kerül kifizetésre.

 

Újfehértó, 2020. július 20.

                                                                                      Dr. Hosszú József sk.

                                                                                          polgármester
jsag-egyszeri-lakasfenntartasi-2020-augusztus-page0001