Friss hírek

TÁJÉKOZTATÓ

Fűtési támogatás igényléséről
Tisztelt Városlakók!

 

Az előző évekhez hasonlóan 2021. november 1-től ismételten lehetőség van a fűtési támogatás, mint rendkívüli lakásfenntartási költségek csökkentését célzó települési támogatás, igénylésére.

 

A fűtési támogatás igénylésére jogosultak azok a személyek, akik a tárgyévben (2021. évben) 65. életévüket betöltik/betöltötték vagy attól idősebbek, a kérelemmel érintett ingatlanra bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és életvitelszerűen itt tartózkodnak, valamint a kérelemmel érintett háztartás vonatkozásában az egy főre jutó jövedelemhatár – egyedül élő esetén is - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át – azaz a 142.500 Ft - összeget nem haladhatja meg.

 

A kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (Újfehértó, Szent István út 10. szám fsz. 9. iroda) nyújtható be.

 

A kérelmek benyújtására nyitva álló határidő:

2021. november 01. - 2021. november 15.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő, ezen időpontot követően a kérelem befogadására nincs lehetőség. A nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (fsz.9. iroda) valamint a www.ujfeherto.hu oldalról is letölthető.

 

Egy kérelmező csak egy ingatlanra/háztartásra veheti igénybe a támogatást, ahol életvitelszerűen él. Egy ingatlanra amennyiben ott több jogosultsági feltételnek megfelelő személy él, csak egy jogosult veheti igénybe a háztartásra a támogatást.

 

A kérelemhez csatolni szükséges a kérelmező és a kérelemmel érintett ingatlanba bejelentkezett, illetve ott tartózkodó személyek jövedelmét igazoló okiratokat (nyugdíjszelvény, zöld összesítő, munkabér, családi pótlék, vállalkozásból származó jövedelem…stb.), a kérelmező által megadott folyószámla hitelt érdemlő igazolására alkalmas okiratot (folyószámla-kivonat, értesítő .. stb. másolata.). A lakcímet igazoló hatósági igazolványok kizárólag bemutatásra szükségesek.Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik aktív folyószámlával, abban az esetben családtag, hozzátartozó számlaszáma is megadható.

 

A támogatás mértéke háztartásonként 8.000. – forint, mely támogatási összeg a kérelmező által megadott folyószámlára utalással kerül kifizetésre.

 

A jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzetre tekintettel, valamint az idős lakosok védelme érdekében, kérem a családokat, hogy amennyiben lehetőségük biztosított, abban az esetben segítsék idős hozzátartozóikat a fűtési támogatás iránti kérelmek Önkormányzathoz történő benyújtásában.

 

 

                                                                                       Dr. Hosszú József sk.
                                                                                            polgármester