Friss hírek

Tájékoztató díszpolgári cím és kitüntető díjak adományozásáról

Újfehértó Város Önkormányzatának képviselő-testülete 5/2007. (I. 26.) számú rendeletének elfogadásával döntött a helyi díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről.

A rendelet alapján Újfehértó Város Képviselő-testülete az alábbi díjak adományozására jogosult:

Díszpolgári cím:

Díszpolgári cím azoknak a személyeknek adományozható, akik

a.) Újfehértó város általános fejlődéséért, lakosai életkörülményeinek javításáért közvetlenül vagy közvetve kifejtett várospolitikai, gazdasági, tudományos, kulturális (művészeti), sport, ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági munkásságukkal a városnak hírnevet szereztek; kivívták a város lakosságának általános megbecsülését;

b.) foglalkozásuk körében a városban példamutató szakmai gyakorlatot folytatva – amely párosult becsületességgel és emberszeretettel - köztiszteletet váltottak ki maguk iránt a város lakosságának többsége előtt;

c.) gazdag életművükkel a magyar népet vagy ezen keresztül az egyetemes emberiséget szolgálják mind az országhatáron belül, mind kívül.

 

A díszpolgársággal járó jogok:

a.) Neve és személyes adatai bekerülnek az "Újfehértó Város Díszpolgárainak Névkönyve" című díszes albumba.

b.) A város által rendezett hivatalos ünnepségekre meghívást kap, illetve esetenként a város külföldi kapcsolatai fenntartása érdekében szervezett látogatások küldöttségébe is jelölhető.

c.) Tanácskozási joggal részt vehet a város képviselő-testületének és bizottságainak ülésein.

d) Jogosult a városfejlesztési programok tervezetei megismerésére, véleményezésére.

e) A címet aláírásainál és egyéb kitüntetései között feltüntetheti.

f) Elhalálozása esetén - hozzátartozóinak akaratától függően - díszsírhely illeti meg.

A Díszpolgári cím adományozására beérkezett javaslatokat a polgármesterből, alpolgármesterből és az önkormányzati bizottságok elnökeiből álló bíráló bizottság előzetesen véleményezi és rangsorolja.

 

Városi kitüntető díjak:

Újfehértó Városért Díj adományozható azoknak a személyeknek vagy közösségeknek, akik a város fejlődésének elősegítése, felemelkedésének előmozdítása, hírnevének gyarapítása érdekében tevékenységükkel vagy rendkívüli teljesítményükkel elismerést szereztek a városnak. Az Újfehértó Városért Díj odaítélésére a polgármesterből, alpolgármesterből és az önkormányzati bizottságok elnökeiből álló bíráló bizottság tesz javaslatot.

Porzsolt István Pedagógiai Díj adományozható annak a személynek és közösségnek, aki kiemelkedő eredményt ért el az óvodai, iskolai és művészeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példaadó magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben. A Porzsolt István Pedagógiai Díj odaítélésére a Képviselő-testület Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tesz javaslatot.

 

Zajti Ferenc Közművelődési Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a közművelődési munka irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitűnnek a közéletben való részvételükkel, társadalmi aktivitásukkal, továbbá magatartásuk, közösségi és magánéletük példaadó. A Zajti Ferenc Közművelődési Díj odaítélésére a Képviselő-testület Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tesz javaslatot.

 

László Imre Közszolgálati Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a város közéletében, köztisztviselői vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, és ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybevevők körében. A László Imre Közszolgálati Díj odaítélésére a Képviselő- testület Ügyrendi Bizottsága tesz javaslatot.

 

Hermann Gusztáv Közegészségügyi Díj adományozható azoknak a személyeknek vagy közösségeknek, akik a gyógyító-megelőző munkában, illetve a gondozás és rehabilitáció területén hosszú időn át kiemelkedő, vagy az átlagtól eltérő, a munkaköri kötelességet meghaladó tevékenységet fejtenek ki, tevékenységükkel általános elismerést vívtak ki a város lakosságának körében és magatartásuk, közösségi és magánéletük példamutató. A Hermann Gusztáv Közegészségügyi Díj odaítélésére a Társadalmi Bizottság tesz javaslatot.

 

Szegedi Károly Testnevelési és Sport Díj adományozható a város érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért vagy nemzetközi sportteljesítményért azoknak a személyeknek vagy csapatoknak, akik a mérhető teljesítmény mellett magatartásukkal és életmódjukkal is példaként állíthatók a város közössége elé. A Szegedi Károly Testnevelési és Sport Díj odaítélésére a Képviselő-testület Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tesz javaslatot.

 

Mezőssy Béla Ipari, Mezőgazdasági és Kereskedelmi Díj adományozható azoknak a személyeknek vagy közösségeknek, akik kiemelkedő tevékenységet fejtenek ki az ipar, a mezőgazdaság vagy a kereskedelem területén, tevékenységükkel általános elismerést vívtak ki a város lakosságának körében és magatartásuk, közösségi és magánéletük példamutató. Mezőssy Béla Ipari, Mezőgazdasági és Kereskedelmi Díj odaítélésére a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága tesz javaslatot.

 

A kitüntető díjakkal járó jogok:

A kitüntető Díjjal kitüntetett személy

a.) neve és személyes adatai bekerülnek "ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KITÜNTETETTJEI" c. Névkönyvbe.

b.) a város által rendezett hivatalos ünnepségekre meghívást kap, illetve esetenként a város külföldi kapcsolatai fenntartására szervezett látogatások küldöttségeibe is jelölhető;

c.) képviselő-testületi üléseken tanácskozási joggal részt vehet a kapott kitüntető díj szakterületét érintő napirendek tárgyalásánál;

 

A rendeletben meghatározott díjak adományozására javaslatot tehetnek:

- önkormányzati intézmény vezetője, szakmai közössége,

- települési képviselő,

- országgyűlési képviselő,

- nyilvántartásba vett egyesület,

- társadalmi szervezet alapítványi kuratórium,

- gazdálkodó szervezet,

- egyházi tanács,

- Újfehértó város polgárai egy legalább 10 aláírást tartalmazó beadvánnyal.

 

A díszpolgári cím és a kitüntető díjak rangjának megőrzése céljából díjanként a képviselő- testület évente egy-egy személyt, a pedagógiai és közszolgálati díj esetében két-két személyt tisztelhet meg az adományozással. A kitüntető díjak megosztott díjként nem adhatók ki.

A díszpolgári cím és a kitüntető díjak átadása:

„(4) A díszpolgári cím és a kitüntető díjak átadására az ebből az alkalomból vagy a Város Napja alkalmából szervezett ünnepség keretében, széles nyilvánosság előtt kerül sor úgy, hogy biztosított legyen a kitüntetések átadása eseményének a helyi tömegkommunikáció általi megörökítése.”

A kitüntető díj adományozására tett javaslatok a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyújthatók be, mely letölthető az alábbi linken keresztül:

http://www.ujfeherto.hu/dokumentumok-letoltheto-nyomtatvanyok/letoltheto-nyomtatvanyok
http://www.ujfeherto.hu/storage/upload/Letoltheto%20Nyomtatvanyok/diszpolgar/javaslat.pdf

A javaslatok benyújtásának módja történhet postai úton vagy személyesen az Újfehértói Polgármesteri Hivatal (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) 11. sz. hivatali helyiségébe 2021. február 28. napjáig.

További információ Papp-Szűcs Rékától a 06 42/290-000/111-es melléken vagy a varosmarketing@ujfeherto.hu e-mail címen.