Friss hírek

Tájékoztató Külterületi égetéssel kapcsolatban

 
  1. Eljáró hatóság

Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség 4400 Nyíregyháza, Erdősor 5. Telefon: 42/ 404-444

  1. Eljárás rendje

 

  1. A kérelmet a külterület tulajdonosának, használójának legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtania az engedélyező tűzvédelmi hatóságnak (fenti cím).
  2. A kirendeltség a kérelem beérkezését követően először megvizsgálja, hogy az ügyfél a kérelmet a tervezett égetés megkezdésének időpontjához képest 10 nappal korábban nyújtotta-e be, illetve a kérelem 10 ha-t meg nem haladó egybefüggő területre vonatkozik-e.
  3. A kérelem tartalmazza:

 

a)      a kérelmező nevét és címét,(telefonszám is jó ha fel van tüntetve)

b)      az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

c)      az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d)      az irányított égetés indokát,

e)      az égetéssel érintett terület nagyságát,

f)       az égetés folyamatának pontos leírását,

g)      az égetést végző személyek nevét, címét,

h)      az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

i)    a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását, továbbá

k) a 3.000 forint összegű eljárási illetéket (illetékbélyeg) a kérelmező lerótta.

  1. Amennyiben a felsorolt adatokat és információkat az ügyfél nem adta meg, azokat az ügyintéző szóbeli vagy elektronikus úton történő felhívására pótolhatja. Amennyiben az adatokat az ügyfél nem pótolja, a kirendeltség az irányított égetés engedélyezésére irányuló kérelmet határozattal elutasítja.
  2. Tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során:

 

a)      az égetés megkezdése előtt az érintett szakaszt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

b)      az égetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.


6. Fontos:

a)      az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani,

b)      az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen,

c)      az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni,

d)      a tarlónak / lábon álló növényzetnek / avarnak / egyéb növényi hulladéknak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos,

e)      tarló irányított égetésénél az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel,

f)       lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.

 

 

3. A döntés közlése

1. Elsősorban írásban postai úton, elektronikus úton, személyesen átadott irat útján közli a kérelmezővel.