Friss hírek

Tájékoztató parlagfű elleni védekezésről

Tájékoztatom Önöket, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése alapján, az ingatlantulajdonos/földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig a bel- és külterületi ingatlanán a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, közérdekű védekezést kell elrendelni. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző, külterületen, a növény- és talajvédelmi hatóság rendeli el.

Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján, a parlagfű elleni védekezés elmulasztása miatt növényvédelmi bírság kiszabására is sor kerülhet. A bírság mértéke belterületen a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától függően 15.000 Ft.- tól – 5.000.000 Ft – ig terjedhet. Amennyiben 3 éven belül több alkalommal  sor kerül egy földhasználóval szemben parlagfű fertőzöttség miatt bírság kiszabására, az ismételten kiszabott bírság mértéke már az irányadó bírságtétel másfélszerese.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a bírságon és a közérdekű védekezés költségén túl az elrendeléssel és végrehajtással kapcsolatosan felmerülő összes költség megtérítésére kötelezett. A költség köztartozásnak minősül.

Felhívom figyelmüket, hogy a fenti rendelkezések végrehajtására a Polgármesteri Hivatal a gyom- és parlagfű fertőzöttség megelőzése illetve felszámolása érdekében az ingatlanok rendezettségét fokozottan ellenőrizni fogja, és amennyiben indokolt, a szükséges intézkedéseket megteszi.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy üzemel a Parlagfű Bejelentő Rendszer, amellyel interneten keresztül bárki megteheti az általa észlelt parlagfüves terület bejelentését. A bejelentések közvetlenül az ellenőrzésre jogosult illetékes hatóságokhoz jutnak el.

A rendszer a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal oldaláról, a https://pbr.nebih.gov.hu/pbr/Content/User/Login.aspx címen közvetlenül elérhető.

Kérem a Tisztelt ingatlantulajdonosokat/használókat, hogy a parlagfűre allergiás lakosok védelme és a környezetünk rendezettsége érdekében a parlagfű mentesítési kötelezettségüknek folyamatosan tegyenek eleget.

 

                                                                                                          dr. Szűcs Andrea jegyző