Friss hírek

Településkép védelmével kapcsolatos dokumentumok elfogadásáról döntött a Képviselő-testület

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásai szerint elkészült Újfehértó Város településképi arculati kézikönyve (TAK) és az arra alapozott településkép védelméről szóló rendelete (THR).
 
Az arculati kézikönyv egy teljesen újszerű településrendezési eszköz, mely a települési törvény meghatározása értelmében a - települések természeti és épített környezete által meghatározott - településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
Újfehértó Város Településképi arculati kézikönyve az alábbi linken keresztül érhető el: http://www.ujfeherto.hu/storage/upload/eloterjesztes/2018/20180131/jfeherto-tak-0120.pdf
A településkép védelméről szóló 2/2018 (I.31.) önkormányzati rendelet 2018. február 1-jén lépett hatályba, amelynek főbb rendelkezéseiről az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önöket.

1.)    Szakmai konzultáció:

A településképi követelményekről a főépítész az építéssel érintett telken tervezett építési munkák végzéséhez, kérelemre, szakmai konzultációt biztosít.

Szakmai konzultáció az építés megkezdése előtt legalább egyszer kötelező:

     a) településkép szempontjából meghatározó területen (városmag):
aa) új épület építése;
ab) meglévő épület átalakítása, bővítése, utólagos hőszigetelése;
ac) meglévő épület homlokzatszínezéssel járó felújítása;
ad) utcai kerítés építése;
ae) új cégér, reklámhordozó elhelyezése esetén.
     b) településkép szempontjából egyéb besorolású területeken:
ba) új lakóépület építése;
bb) meglévő lakóépület átalakítása, bővítése esetén, ha az eredeti épület tömege, tetőszerkezete a közterület felé eső, illetve az oldalkert irányából közterület felől látható módon megváltozik.

A településképi konzultáció során a főépítész javaslatot tesz a településképi követelmények érvényesítése módjaira.

A szakmai konzultáció iránti kérelem az alábbi linken letölthető: kerelem-szakmai-konzultacio

 

2.)    Településképi véleményezési eljárás:

A rendelet 1. számú mellékletében meghatározó településrészként megnevezett területekre (települési városmag), továbbá a település kiemelt bevezető és átvezető útjainak közterületről látható épületei, építményei  vonatkozásában településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni új építmény építésére, meglévő építmény bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárások hatálya alá tartozó azon építési tevékenységekkel összefüggésben, melyekre jogszabály tervtanácsi vélemény beszerzését nem írja elő.

Településképi véleményezési eljárást kötelezően kell lefolytatni a rendelet 1. számú mellékletében meghatározó településrészként lehatárolt területeken (települési városmag) és az alábbi esetekben:

a) Műemléki és helyi védelem alatt álló építményt érintő építési munkák,
b) Minden közhasználatú építmény esetében, mely beépítésre szánt területeken helyezkedik el,
c) A település kiemelt bevezető és átvezető útjainak (Debreceni út, Böszörményi út, Kossuth Lajos utca, Szent István utca, Nyíregyházi utca) közterületről látható épületei, építményei vonatkozásában.

 

A településképi véleményezési eljárás iránti kérelem az alábbi linken tölthető le: velemenyezes

 

3. ) Településképi bejelentési eljárás

  1. A polgármester településképi bejelentési eljárást folytathat le - nyilvántartott műemléki értékek vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek kivételével – a településkép fokozottabb védelme érdekében:
a) a város közigazgatási területén levő közterületen, és köztulajdonban álló ingatlanokon valamint közterületnek nem minősülő magánterületen közterületről látható esetekben reklám közzétételére, reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezéséhez.
b) a rendelet 1. mellékletében meghatározó településrészként lehatárolt területeken, valamint a település kiemelt bevezető és átvezető útjainak (Debreceni út, Böszörményi út, Kossuth Lajos utca, Szent István út, Nyíregyházi utca) közterületről látható, új építési engedély nélkül létesíthető épületei, építményei vonatkozásában, valamint meglévő épületeket érintő homlokzatváltoztatást eredményező felújítás, átalakítás esetén.
c) a meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, amennyiben:
ca) az új rendeltetés parkoló igénye növekszik,
cb) lakó rendeltetés más rendeltetésre változik,
cc) bármely meglevő rendeltetés ipari, gazdasági, vendéglátó, kereskedelmi, egészségügyi rendeltetésre változik.

 

  1. Amennyiben hatósági engedélyhez nem kötött reklám-, és hirdető-berendezések egyéb építmények elhelyezésére közterületen kerül sor, a közterület-használati engedély kiadására csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján, és az abban meghatározott kikötések figyelembevételével kerülhet sor.

 

3. Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánytalan, a polgármester feltétellel vagy a nélkül tudomásul veszi a bejelentést, illetve megtiltja, ha az nem felel meg a követelményeknek vagy nem illeszkedik a településképbe.

4. A polgármester a döntését a kérelem benyújtását követő 15 napon belül hatósági határozatban hozza meg.

5. A cégjelzések, reklám- és hirdető-berendezések esetében az igazolás időtartama 3 év, egyéb esetekben az igazolás határozatlan időtartamra szól. A bejelentéstől számított 1 éven belül kell megkezdeni a tevékenységet, ellenkező esetben ismételten be kell jelenteni.

  1. Amennyiben a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenység közterület- használati hozzájáruláshoz is kötött, a közterület-használati hozzájárulás kiadására csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a megengedő határozat birtokában és az abban meghatározott kikötések figyelembe vételével kerülhet sor.

 

A rendelet alapján, a településkép érvényesítési eszközökkel kapcsolatos döntéseinek betartását a polgármester ellenőrzi. A településkép érvényesítési eszközökkel kapcsolatos döntés be nem tartása esetén a polgármester figyelmezteti a jogkövetkezményekre a bejelentőt, és határidőt szab a határozatban foglaltak betartására. Amennyiben a felszólítás eredménytelen, a polgármester településképi bírságot szabhat ki az építtetőre, mely többször is kivethető, amennyiben a jogszerűtlen állapot fennmarad.

 

A településképi bírság összege:
a) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt érint 250.000 – 500.000 forint közötti,
b) településképi szempontból meghatározó és egyéb területeken területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt nem érint 100.000 – 200.000 forint közötti,
c) egyéb településképi és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény be nem tartása esetén 50.000 – 100.000 forint közötti,
d) kötelező településképi konzultáció elmulasztása esetén 20.000 forint.

 

A településképi bejelentési kérelem az alábbi linken tölthető le: bejelentes

 

4. Reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

Közterületeken és köztulajdonban álló ingatlanok esetén új reklám közzététele és reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése
a) a beépítésre szánt területen belül a vegyes és lakóterületeken kizárólag utcabútor igénybevétel esetén lehetséges, egyéb területen nem megengedett
b) a beépítésre nem szánt területeken nem megengedett.
 
Magánterületen reklám közzététele és reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése
a) beépítésre szánt területen belül a vasútállomás területét kivéve nem megengedett.
b) beépítésre nem szánt területeken nem megengedett.
 

     5.) Reklámhordozókra vonatkozó követelményektől való eltérés szabályai:

A település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében reklámhordozó elhelyezése egy évben összesen 12 naptári hét időtartamára köztulajdonban álló ingatlanon lakó- és vegyes területen nem csak utcabútor igénybevételével lehetséges, míg a különleges- és egyéb területen utcabútor igénybe vételével lehetséges.
Reklámhordozó elhelyezése beépítésre nem szánt területek közül közkertben és közparkban és egyéb területen burkolt vagy fásított köztéren utcabútor igénybe vételével lehetséges.
Önkormányzat által támogatott rendezvényekről tájékoztatás transzparensen (molinón) is lehetséges.
Építési reklámháló az építés időtartamára alkalmazható. Ennek során az építési naplóban kell igazolni az építés-felújítás megkezdését.

 

   6. ) Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények:

Reklámvilágítással, magán és közterületi térvilágítással fényszennyezést, kápráztatást, vakítást, ártó fényhatást okozni, és ezáltal a közlekedés biztonságát, az emberi egészséget veszélyeztetni, az ingatlan biztonságos használatát korlátozni nem szabad. Az épületek homlokzatfelületein és tetőzetén csak áttört és vonalszerű fényfelirat helyezhető el.
Kültéri világító berendezések úgy alakítandók ki, hogy azok a fényt a talaj felé sugározzák. Egyéb ferde megvilágítású berendezés csak élet és vagyonbiztonsági okból alakítható ki.
Talajszintbe épített fényvető berendezés csak akkor építhető, ha annak fénye a megvilágított építményen teljes mértékben elnyelődik.

 

7.) A rendelet teljes szövege az alábbi linken keresztül érhető el:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg4ed3dr6eo1dt4ee9em2cj9by4cd9cc8bx9bz2cb7f
További információ kérhető Marosán Andrea főépítész asszonytól, minden hónapban az 1. és 3. héten , - márciusban 3. és 5. héten) csütörtökön 8:30-15:30 között (következő alkalom 2018.02.15.) az Újfehértói Polgármesteri Hivatal (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) 4. számú hivatali helyiségében, telefonon: a főépítész ügyfélfogadási idejében: 06/42 290-000/105. számon illetve az epitesugy@ujfeherto.hu e-mail címen.