Friss hírek

Tisztelt Adózók!

Azon adózók akik elektronikus ügyintézésre nem kötelezettek a napokban kapták, kapják kézhez a 2019.évi adófizetési kötelezettségeikről (esetleg fennálló előző évi tartozásaikról) szóló fizetési értesítéseket, amelyekhez mellékelve lettek a befizetésekhez szükséges készpénzátutalási megbízások is.

A gazdálkodó szervetek (pl. a gazdasági társaság, az egyéni cég, az egyéni vállalkozó), mint, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint 2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek - szintén a napokban fogják megkapni ügyfélkapujukra illetve cégkapujukra a 2019. évi adófizetési kötelezettségeikről (esetleg fennálló előző évi tartozásaikról) szóló fizetési értesítéseket. A - hatályos rendelkezéseknek megfelelően -   aGAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE PAPÍRALAPON AZ ÉRTESÍTÉSEK KÉZBESÍTÉSÉRE NEM KERÜL SOR, kizárólag elektronikus formában, a fent leírtak szerint történik a kézbesítés, ezért KÉREM, HOGY A JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉGÜK TELJESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN, RENDSZERESEN FIGYELJÉK AZ ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉGEIKET.

A fizetési értesítések - valamennyi adóalany esetében - a 2019. március 14. napjáig esedékessé váló számlaegyenlegeket – amelyek adónemenként vannak feltüntetve -, valamint a 2019. február 12. napjáig beérkezett befizetéseket tartalmazzák.

Kérem, hogy fizetés előtt ellenőrizzék, hogy az értesítés adónemenként mely adótárgyak utáni adót tartalmazza. Az adótárgyak felsorolása az egyes adónemek megnevezése alatt részletezve található.

Felhívom figyelmüket, hogy

  • az értesítés magánszemélyek kommunális adójában nem tartalmazza a 2018. december 13. napját követően benyújtott bevallások után kivetett adót, ezekről az adózók külön határozatban értesülnek fizetési kötelezettségükről és az elektronikus ügyintézésre nem kötelezettek részére a határozattal egyidejűleg kerülnek megküldésre 2019. év egészére vonatkozóan a befizetésekhez szükséges készpénzátutalási megbízások,
  • az értesítés gépjárműadó esetében nem tartalmazza
    • a 2018. évben vásárolt gépjárművek után fizetendő 2019. évi gépjárműadó összegét,
    • azon gépjárművek utáni gépjárműadó összegét, amelyek adótétele 2019. évben változik (csökken) az adózók szintén külön határozatban értesülnek fizetési kötelezettségükről és az elektronikus ügyintézésre nem kötelezettek részére a határozattal egyidejűleg kerülnek megküldésre 2019. év egészére vonatkozóan a befizetéshez szükséges készpénzátutalási megbízások.

A fizetési értesítések a gépjárműadó esetében nem tartalmazzák a 2019. január és február hónapban bekövetkezett változásokat (forgalomba helyezés, forgalomból történő kivonás) amelyek az adókötelezettségekre is hatással vannak.

A fennálló hátralékokra 2019. március 14. napjáig került felszámításra a késedelmi pótlék.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számláról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

Az adózó a fizetési határidő elmulasztása esetén az esedékesség napját követő naptól a megállapított adó összege után késedelmi pótlékot is köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Az elektronikus ügyintézésre NEM kötelezett adózók esetén FONTOS VÁLTOZÁS, hogy 2019. évtől kezdődően az adóhatóság az adózók részére év elején megküldi az I. és II. félévi adó befizetéséhez szükséges készpénzátutalási megbízásokat, amelyek az értesítőn szereplő adótárgyak után lettek kivetve. Ugyanígy mind a két félévi készpénzátutalási megbízás postázásra kerül a határozattal együtt a 2019. év folyamán keletkező adófizetési kötelezettségek esetében is.

AZ ADÓHATÓSÁG 2019. SZEPTEMBER 15-E ELŐTT NEM FOG ÚJABB ÉRTESÍTÉST ÉS KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁST KÜLDENI AZ ADÓZÓK RÉSZÉRE, EZÉRT A II. FÉLÉVI SZEPTEMBER 15-IG ESEDÉKES FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A II. FÉLÉVRE VONATKOZÓ CSEKKET SZÍVESKEDJENEK MEGŐRIZNI ÉS AZT HATÁRIDŐBEN BEFIZETNI!

A PONTOS FIZETÉSHEZ A MELLÉKELT CSEKKEKEN A KÖZLEMÉNY ROVATBAN FELTÜNTETÉSRE KERÜLTEK AZ ESEDÉKESSÉGEK DÁTUMAI IS.

Tájékoztatom Önöket, hogy az érvényes ügyfélkapuval rendelkező nem elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóknak lehetőségük van az adóegyenlegük lekérdezésére, amelyet a https://ohp.asp.lgov.hu/ portálra lépve, ott bejelentkezve az ügyfélkapun, kiválasztva a települést tehetik meg.

Az elektronikus ügyintézésre KÖTELEZETT adózók esetén FONTOS VÁLTOZÁS, hogy a 465/2017.(XII.29.) Kormányrendelet 22.§.(2) bekezdése alapján „Az adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról, valamint a közösségi vámjog szerinti késedelmi kamatról nem értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását. Ezen adózóknak az adóhatóság az értesítési feltételek fennállása esetén elektronikus tájékoztatást küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről. Az idézett rendelet szerint, az október 31-ig küldendő értesítés helyett, AZ ADÓHATÓSÁG CSAK AZ ADÓSZÁMLAKIVONAT ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉGÉRŐL FOG ÉRTESÍTÉST KÜLDENI AZ ADÓZÓK RÉSZÉRE, RÉSZLETES EGYENLEGÉRTESÍTŐT NEM!

Felhívom a figyelmüket, hogy az adóhatóság előtt az adózót - ha nem kíván személyesen eljárni - képviseleti joggal rendelkező személy is képviselheti. Ahhoz, hogy a képviselő által az adózó adóegyenlege elektronikus úton lekérdezhető legyen, az szükséges, hogy a meghatalmazásról szóló dokumentumot a meghatalmazó és meghatalmazott által is aláírt eredeti példányként előzetesen, postai úton, vagy személyesen eljuttassák az önkormányzati adóhatósághoz.

A meghatalmazáshoz szükséges nyomtatvány megtalálható az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu (Válasszon Önkormányzatot/ Település megnevezése/ lekérdezés/ kiválasztás/Ügyindítás/Eljárás módjának kiválasztása/ágazatnál adóügy kiválasztása/Ügytípusnál: általános adónyomtatványok/lekérdezés/Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben)

Az Önkormányzati Hivatali Portálon kitöltött, majd kinyomtatott nyomtatványt, a szükséges aláírásokkal ellátva kell eljuttatni az adóhatóság részére. Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a Meghatalmazás mellé kérjük megküldeni az aláírási címpéldány másolatát is!

Az így megküldött bejelentések rögzítését követően nyílik lehetőség az ügyek intézésére, adóegyenlegek lekérdezésére.

Tájékoztatom Önöket, hogy az egyéni vállalkozóknak a saját ügyfélkapuval történő belépést követően van lehetőségük az adóegyenlegük lekérdezésére, amelyet a https://ohp.asp.lgov.hu/ portálra lépve, ott bejelentkezve az ügyfélkapun, kiválasztva a települést tehetik meg.

Az értesítéssel kapcsolatban további tájékoztatás kérhető a 42/290-000/101 telefonszámon, illetve személyesen 4244. Újfehértó, Szent István u. 10. Fsz. 1. számú hivatali helyiségben ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-13 óráig, kedd: 8-12 óráig, szerda: 8-17 óráig, csütörtökön: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8-12 óráig.

(Az elektronikus ügyintézésről bővebb tájékoztató olvasható: http://www.ujfeherto.hu/palyazatok-fejlesztesek/elektronikus-ugyintezes)

dr. Szűcs Andrea jegyző