Adásvételi szerződések hirdetmény útján történő közzététele

Adásvételi szerződések hirdetmény útján történő közzététele

 

Kérelmek beadása: Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala

Ügyintéző: Szántó Miklósné

Ügyintéző telefonszáma: 42/290-000/109

Ügyintézés helye: fsz. 9.

 

Ügymenetekhez tartozó letölthető nyomtatványok itt

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

 

A föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére az adásvételi szerződéseket felek általi aláírását követő 8 napon belül formanyomtatványon, közzétételi kérelmet kell benyújtani az egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt. A Jegyző feladata, hogy felhívja a hiányosság pótlására a közzétételt kérőt (pl ha nem megfelelő példányszámban került benyújtásra az okirat). Meg kell tagadnia a közzétételi kérelem teljesítését, ha e felhívásnak az ügyfél nem tesz eleget, vagy a kérelem nem az eladótól származik.

Több föld egybefoglalt vételáron történt eladására csak akkor kerülhet sor, ha azok egymással szomszédosak vagy egy mezőgazdasági üzemközponthoz tartoznak.

A Jegyzőhöz 4 eredeti példány szerződést kell benyújtani, melyből 1 példánynak biztonsági papíron kell készülnie. A kifüggesztésre kerülő egyik, nem biztonsági papíron készült szerződést anonimizálva kell kifüggeszteni az önkormányzat hirdetőtábláján, mégpedig az alábbiak szerint: a név, felek címe és állampolgársága kivételével a személyazonosító adatokat felismerhetetlenné kell tenni. A kifüggesztett okiratra záradék is kerül, ami tartalmazza a kifüggesztés időpontját és az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő utolsó napját, azzal a felhívással, hogy e határidő jogvesztő. Ezzel egy időben elektronikus tájékoztatás is megtörténik a www.magyarorszag.hu-n.

A jognyilatkozat megtételére nyitva álló 60 napba nem számít bele a kifüggesztés és a levétel napja. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel (pl:hétvége, ünnepnap), úgy a határidő a következő munkanapon jár le. Ebben az esetben a levétel napja is tolódik, amely a lejárat napját követő munkanap.

Az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az elővásárlásra jogosult mely törvényen, mely sorrend, annak mely ranghelyén gyakorolja jogát, illetve a földforgalmi tv.13-15. §-aiban felsorolt nyilatkozatokat.

A Jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az adásvételi szerződések eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek, és egy időben tájékoztatja az eladót is.

A Kamara állásfoglalása után a Jegyző a kézhezvételt követő 3 napon belül 5 napra kifüggeszti az állásfoglalást. Ezen idő alatt élhetnek a jogosultak kifogással, mely tárgyában a Képviselő-Testület dönt. A határidő letelte után a Jegyző tájékoztatja a földhivatalt a kifogás benyújtásáról, valamint abban az esetben is, ha nem érkezett kifogás.

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem /formanyomtatvány/

4 db eredeti adásvételi szerződés (1 biztonsági papíron)

 

Haszonbérleti szerződések hirdetmény útján történő közzététele

 

A haszonbérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni. A jegyző részére 3 eredeti példányba kell benyújtani, a közzétételi kérelemmel együtt. A haszonbérleti szerződéseknek nem kell biztonsági okmányon szerkesztettnek lenniük. A benyújtott haszonbérleti szerződés egyik eredeti példányán felismerhetetlenné kell tenni a haszonbérbeadó és a haszonbérlő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot, vagyis anonimizálni. A jegyző a kifüggesztett szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és az elő haszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, azzal a felhívással, hogy e határidő jogvesztőEzzel egy időben elektronikus tájékoztatás is megtörténik a www.magyarorszag.hu-n.

A jognyilatkozat megtételére nyitva álló 15 napba nem számít bele a kifüggesztés és a levétel napja. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munkaszüneti nap (pl: hétvége, ünnepnap), úgy a határidő a következő munkanapon jár le. Ebben az esetben a levétel napja is tolódik, amely a lejárat napját követő munkanap.

A Jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződések eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek, és egy időben tájékoztatja az eladót is.

A szerződések hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj és illetékmentes.

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem /formanyomtatvány/

3 db eredeti haszonbérleti szerződés

 

Vonatkozó jogszabályok:

2013. évi CXXII. Földforgalmi törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

 

2013. évi CCXII. törvény a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

 

47/2014. Kormányrendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld

tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól

474/2013. Kormányrendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról