Hatósági ügyek

Hatósági ügyek
Dr. Velkeszi Zsanett
Újfehértói Polgármesteri Hivatal
Szent I. u. 10, F.sz. 7. sz. iroda
Tel.: 42/290-000, 107-es mellék
Fax: 42/290-003
E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

I. Birtokvédelmi eljárás
II. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység
III. Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység
IV. Bejelentés-köteles, illetve telepengedély-köteles tevékenységek
V. Kereskedelmi szálláshely ügyek
VI. Nem üzleti célú, közösségi szabadidős célú szálláshely-szolgáltatási ügyek
VII. Zenés, táncos rendezvények engedélyezése
VIII. Állattartással, állatvédelemmel, állategészségüggyel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása
IX. Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárásX. Méhészettel kapcsolatos feladatok
XI. Marhalevél kiadás
XII. A panasz és a közérdekű bejelentés
XIII. Vásár, piac 
 

Zenés táncos rendezvény nyilvántartás
(jelenleg nem tartalmaz adatot)

 

Üzletekről vezetett nyilvántartás Újfehértó
(frissítve 2017.11.30.)

 
Vasárnapi nyitva tartás bejelentése a 2014. évi CII. törvény alapjánalapjan
(2016.03.08.)
2016-ev-2014-evi-cii-torveny-4-2-bek-alapjan-vezettt-nyilvantartas
Szálláshely nyilvántartás
(frissítve 2017.07.06.)

Vásár, piac, bevásárlóközpontok


A nyilvántartás jelenleg nem tartalmaz adatot.

Szálláshely-szolgáltatás
A nyilvántartás jelenleg nem tartalmaz adatot.

I. Birtokvédelmi eljárás

 

 

Birtokvédelem azt a birtokost illeti meg, akit a birtokától jogalap nélkül megfosztanak, vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják - zavarnak (tilos önhatalom). A birtokvédelmi eljárás lefolytatásához birtokvédelmi kérelmet kell benyújtani. A birtokvédelmi eljárásban azt kell bizonyítani, hogy a birtokos birtokban volt és a birtokot tőle jogellenesen elvonták, illetve birtoklását zavarták.

A birtokháborító fél köteles az eredeti birtokállapotot helyreállítani, a birtokzavarást megszüntetni, és birtokzavaró magatartástól a jövőben tartózkodni.

A birtokvédelmi eljárás kizárólag akkor tartozik a Jegyzői hatáskörbe, amennyiben
- a birtokháborítás egy éven belül történt, és
- a felek vitája nem azon alapul, hogy kinek van joga a dolgot vagy ingatlant birtokolni
Egyéb esetekben kizárólag a bíróság jogosult az eljárás lefolytatására.

Birtokvédelmi kérelemmel az fordulhat a jegyzőhöz, aki bizonyítja, hogy a dolog (ingatlan) a birtokában volt, és annak birtoklásából tilos önhatalommal kizárták, illetőleg birtoklásában zavarják. Ügyintézés és további felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal földszint 5. számú szobában kérhető.

Az eljárás jogi alapja:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (5:5.§ - 5:8.§)
 • A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X.16.) Kormány rendelet
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

I. fokon döntést hozó szerv:

Újfehértó Város Jegyzője

Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető

Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék

E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Határozat ellen: Nyíregyházi Járásbíróság (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)

Végzés ellen: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)  

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területén fekvő ingatlan, birtok.

Ügyintézési határidő: 21 nap

Az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki - az ügyintézési határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 21 nappal meghosszabbíthatja.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

A kérelem formai kötöttség nélkül benyújtható. A kérelmet a lentebb részletezett szempontokat figyelembe véve kell előterjeszteni, s a birtok helyeszerint illetékes jegyzőnél, személyesen, vagy postai úton kell benyújtani.

 

A birtokvédelem iránti kérelem kötelező tartalma:

 

A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a birtokvédelmi eljárás lefolytatására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét),

b) a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),

c) az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),

d) a birtokvitával érintett dolog megjelölését,

e) a jegyző illetékességét megalapozó adatokat,

f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet,

g) a kérelem és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tényeket.

 

A Korm. rendelet 4. §-a szerint a jegyző hivatalból nem folytathat le bizonyítást a birtokvédelmi eljárás keretén belül, az ún. bizonyítási indítványt a kérelmet benyújtó félnek kell előterjesztenie.

Továbbá a Korm. rendelet 4./A §-a értelmében továbbá a birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valónak fogadja el.

 

Csatolandó mellékletek:

A kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékok

 

Az eljárás illetéke: 3.000 Ft., melyet illetékbélyegben kell leróni

 

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

A kérelmet a birtokháborítástól számított 1 éven belül a jegyzőhöz is be lehet nyújtani, azonban birtoksértés esetén birtokvédelem biztosítása céljából időkorlátozás nélkül közvetlenül a Nyíregyházi Járásbíróságtól is kérhet az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését, azaz a birtokvédelem biztosítását a birtokos.

1 év eltelte után közvetlenül a bírósághoz lehet benyújtani.

Az ügyfelek jogai és kötelezettségei az eljárási cselekmények során, és az eljárás folyamán:

 • az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban, vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja,
 • az ügyfél és képviselője észrevételt tehet a tárgyaláson elhangzottakra, kérdést intézhet a meghallgatott személyhez, és indítványozhatja más személy meghallgatását vagy más bizonyíték beszerzését. Az, aki a tárgyalás rendjét zavarja a hatóság rendreutasíthatja, súlyosabb rendzavarás esetén kiutasíthatja, továbbá eljárási bírsággal sújthatja.
 • az ügyfél személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, arról másolatot, kivonatot készíthet, vagy másolatot kérhet (illetékbélyeg lerovása ellenében, ennek mértéke100,- Ft/oldal)
 • Az ügyfelek kötelesek az eljárásban jóhiszeműen részt venni. Rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújtja. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére v. az eljárás késleltetésére.
 • A helyszíni szemle alkalmával a jelenlévő érintett ügyfél az ingatlannak, illetve eljárás tárgyát képező dolog megmutatására köteles
 • a szemle megtartását vagy eredményes lefolytatását akadályozó személy eljárási bírsággal sújtható.

 

 

 

II. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon kell bejelenteni.

A tevékenység végzését a bejelentés benyújtását követően meg lehet kezdeni. A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal megküldi a szakhatóságoknak, akik - amennyiben a forgalmazott termékkörök a feladat-és hatáskörüket érinti- 30 napon belül ellenőrzést folytatnak le.

A jegyző a bejelentésről nyilvántartást vezet, mely nyilvános. A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását, az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A bejelentéshez formanyomtatvány használata kötelező, amely a www.ujfeherto.hu honlapon megtalálható. Ugyanitt, ennek mellékleteként szerepel a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek listája

 Az eljárás jogi alapja:

 • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX.29.) Kormány rendelet
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Eljáró hatóság:

Újfehértó Város Jegyzője

Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető

Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék

E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területén lévő üzletek, egységek.

Csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén a vonatkozó jogszabály értelmében a kereskedő székhelye szerinti település jegyzője jár el.

 

A kérelem kötelező tartalma:

A bejelentést a 210/2009 (IX. 29.) Kormány rendelet 1. melléklet A) pontjának megfelelő adatokkal kell kitölteni. A nyomtatvány Újfehértó város honlapjáról letölthető.

 

Csatolandó mellékletek:

 • Nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat, pl. bérleti szerződés
 • Haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
 • Tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
 • vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (végzés)
 • aláírási címpéldány (cég esetén);
 • vásárlók könyve hitelesítésre
 • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás

Az eljárás illetéke: 3.000 Ft., melyet illetékbélyegben kell leróni

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

A kitöltött nyomtatványt és annak mellékleteit, illetékbélyeggel ellátva a tevékenység megkezdését megelőzően, az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtani, postai úton vagy személyesen. Csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén a vonatkozó jogszabály értelmében a kereskedő székhelye szerinti település jegyzőjéhez kell benyújtani.

 

 

III. Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység

 

A kereskedőnek a működési engedély, üzlet köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon kell bejelenteni.

A Kormány kereskedelmi és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével, továbbá a 26. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel-


a) a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a 6. § (1), (2) és (4)-(7) bekezdése, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 3. § (1) és (5) bekezdése, 6/G. § a) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében a kereskedő székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi jegyzőt,  


b) az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében e rendelet, a Kertv. 3. § (1) és (5)-(8) bekezdése, 5. § (5) bekezdése, 6. § (2) bekezdés a) pontja, 6. § (5) bekezdése, 6/G. § a) és b) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települést, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt jelöli ki.

 

Az eljárás jogi alapja:

 • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX.29.) Kormány rendelet
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Eljáró hatóság:

Újfehértó Város Jegyzője

Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető

Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék

E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területén lévő üzletek, egységek.

Ügyintézési határidő: 21 nap

Az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki - az ügyintézési határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 21 nappal meghosszabbíthatja.

 

A kérelem kötelező tartalma:

A bejelentést a 210/2009 (IX. 29.) Kormány rendelet 1. melléklet B) pontjának megfelelő adatokkal kell kitölteni. A nyomtatvány Újfehértó város honlapjáról letölthető.

 

Csatolandó mellékletek:

 • Nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat, pl. bérleti szerződés
 • Haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
 • Tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
 • vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (végzés)
 • aláírási címpéldány (cég esetén);
 • vásárlók könyve hitelesítésre
 • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás
 • szakhatósági állásfoglalások megadásához szükséges igazgatási szolgáltatási díjak megfizetését igazoló készpénzátutalási megbízás feladóvevény másolata vagy a banki átutalást igazoló bizonylat másolata

Az eljárás illetéke: kérelem benyújtásával egyidejűleg 10.000 Ft., melyet illetékbélyegben kell leróni

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

A kitöltött nyomtatványt a tevékenység megkezdését megelőzően, az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtani, postai úton vagy személyesen, a jogszabályban előírt, fentebb felsorolt mellékletekkel együttesen.

Kérelem megérkezését követően a hatóság hivatalból keresi meg az eljárás során illetékes szakhatóságokat állásfoglalásaik megszerzése érdekében. Amennyiben az eljárás során valamennyi szakhatóság állásfoglalása feltétel nélkül rendelkezésre áll, abban esetben kerül sor az érdemi döntés meghozatalára, s az igazolás működési engedélyről szóló igazolás kiadására.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
- a hiánypótlásra, illetve a tényállástisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama, az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
- az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama,
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

 

Melléklet

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. R. 3. melléklete alapján az alábbi termékek kizárólag üzletben forgalmazhatók (üzletköteles termék):

 

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;

3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és

a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;

6. növényvédő szerek és hatóanyagaik;

7. nem veszélyes hulladék;

8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

 

Termékkörök

A vastagon jelölt termékkörök tartalmazzák a kizárólag üzletben forgalmazható működési engedély köteles termékeket.

1. Élelmiszer

1.1. Meleg-, hideg étel,

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék,

1.5. Hús-és hentesáru,

1.6. Hal,

1.7. Zöldség- és gyümölcs,

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.),

1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.),

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer,

ecet, méz, bébiétel stb.),

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.);

2. Dohányterméket kiegészítő termék;

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal,

hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.);

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.);

6. Lábbeli- és bőráru;

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;

8. Hangszer;

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;

10. Audió- és videóberendezés;

11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.);

12. Telekommunikációs cikk;

13. Festék, lakk;

14. Vasáru, barkács, és építési anyag;

15. Szaniteráru;

16. Könyv;

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék;

20. Illatszer, drogéria;

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;

22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag;

23. Háztartási tüzelőanyag;

24. Palackos gáz;

25. Óra- és ékszer;

26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.);

27. Játékáru;

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.);

29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny;

30. Virág és kertészeti cikk;

31. Kedvtelésből tartott állat;

32. Állateledel, takarmány;

33. Állatgyógyászati termék;

34. Szexuális termék;

35. Fegyver és lőszer,

36. Pirotechnikai termék;

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötöző fonal, zsineg stb.);

38. Fotócikk;

39. Optikai cikk;

40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk;

41. Temetkezési kellék;

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru;

43. Emlék- és ajándéktárgy;

44. Numizmatikai termék;

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;

46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség);

47. Személygépjármű;

48. Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű);

49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és - tartozék;

50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és - tartozék;

51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.);

52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés;

53. Irodagép, - berendezés, irodabútor;

54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.);

55. Ipari vegyi áru;

56. Egyéb termelési célú alapanyag termék (műanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál, textilipari rostanyag, kartonpapír, drágakő);

57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék;

58. Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy;

59. Egyéb (jelölje meg)

…………………………………………………………………………………………………

 

Csatolandó iratok

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának

     jogcímére vonatkozó igazoló okirat – bérleti szerződés (a tulajdoni lap

     kivételével);

 

2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező –

    a  haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

 

3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a

    kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,

 

4. vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (végzés)

 

5. aláírási címpéldány (cég esetén);

 

6. vásárlók könyve hitelesítésre

 

7. képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás

 

8. üzletbejelentés esetén 3.000-Ft illetékbélyeg

 

9. működési engedély iránti kérelem esetén 10.000-Ft illetékbélyeg

 

10. működési engedély esetén – szakhatósági díjak befizetését igazoló feladóvevény

      másolatát

 

 

 

 

 

 

IV. Bejelentés-köteles, illetve telepengedély-köteles tevékenységek

A bejelentést, ill. a telepengedély iránti kérelmet a telep fekvése szerint illetékes kerületi önkormányzat jegyzőjénél kell benyújtani, lehetőleg az erre rendszeresített formanyomtatványokon.

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változtatását ide nem értve – haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

I. Bejelentés

A jegyző az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén bejelentés alapján a jogszabályi feltételek meglétének vizsgálatát követően a telepet nyilvántartásba veszi. A jegyző nyilvántartásba vétellel egy időben az érintett hatóságokat megkeresi.

A bejelentéshez az R. alapján készült formanyomtatvány elérhető a honlapról.

Bejelentés-köteles tevékenység esetén a szükséges okmányok:

 • A gazdasági tevékenység végzésére jogosító okirat (egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétel igazolása, cég esetén a cégkivonat vagy cégbírósági végzés és aláírási címpéldány),
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),
 • Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

II. Kérelem

Az R. 2. sz. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén kérelemre a jegyző telepengedélyezési eljárást folytat le a szakhatóságok bevonásával.

Telepengedély-köteles tevékenység esetén a szükséges okmányok:

 • A tevékenység végzésére jogosító okirat (egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégkivonat vagy végzés és aláírási címpéldány),
 • A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak az R. 4. melléklet II. pont 3. alpont a)–e) alpontjában felsoroltakkal kiegészített példánya
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),
 • Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.

Az eljárás jogi alapja:

 • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
 • 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény

 

I. fokon döntést hozó szerv:

Újfehértó Város Jegyzője

Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető

Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék

E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

 

Az eljárás illetéke: bejelentés esetén - 3.000 Ft., melyet illetékbélyegben kell leróni

                                   telepengedély esetén- 5000 Ft igazgatási szolg. díj – hivatal számlájára

                                   v. házipénztárba

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területe

Ügyintézési határidő: 21 nap

Az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki - az ügyintézési határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 21  nappal meghosszabbíthatja.

 

 

V. Kereskedelmi szálláshely ügyek

 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2.§-a  alapján:


szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület


 szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott tartózkodást, pihenési is magába foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása

 

Illetékesség

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet 3.§-a   szerint:
(1) A Kormány a Kertv. 6/D. §-a, 6/G. § f) pontja és a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben   a Kertv. 9. §-a tekintetében kereskedelmi hatóságként a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét , a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt jelöli ki.


(2) A Kormány a szálláshely-szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a jegyzőt jelöli ki.

Az eljárás jogi alapja:

 • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

I. fokon döntést hozó szerv:

Újfehértó Város Jegyzője

Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető

Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék

E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

 

Az eljárás illetéke: 3.000 Ft., melyet illetékbélyegben kell leróni

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területe

Ügyintézési határidő: 21 nap

Az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki - az ügyintézési határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 21  nappal meghosszabbíthatja.

 

Csatolandó okiratok:

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) számú  kormányrendelet 6.§ (2) bekezdése szerint a szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,

b) haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,

c) közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

 

Egyéb fontos tudnivaló:

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:
a) fogadott vendégek száma, és
b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.
Az a) és b) pontja szerinti adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni. Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat.

VI. Nem üzleti célú, közösségi szabadidős célú szálláshely-szolgáltatási ügyek

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás 3.§ (1) bekezdése szerint e rendelet alkalmazásában:

- nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített,  illetve -ahol e rendelet előírja – ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely,

- nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősül az ekként minősített,  illetve- ahol e rendelet előírja – ekként nyilvántartásba vett sportlétesítményben üzemelő, szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési részegység és szálláshely-szolgáltatásának időszakában kiegészítő/melléktevékenység formájában üzemeltetett hivatali, közfeladatot ellátó intézmény által biztosított és az egyházi jogi személy által nem az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény szerinti gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében üzemeltetett egyházi intézményi szállás.

A jegyző a szolgáltatót a hatósági nyilvántartásba felveszi, ha a kérelem megfelel az (1) bekezdésben foglaltaknak, és a jegyző a (4) bekezdés szerinti ellenőrzés során nem tárt fel olyan hiányosságokat, amelyek miatt a 20. § (1) bekezdése alapján a nyilvántartásból való törlésnek lenne helye, feltéve, hogy az ellenőrzést a nyilvántartásba vételt megelőzően lefolytatta.
A jegyző a szolgáltató nyilvántartásba vételéről vagy a nyilvántartásba vétel megtagadásáról két hónapon belül dönt.

A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat.

Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház esetén a jegyző a nyilvántartásba vételről értesíti

a) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat - a szálláshely szerint illetékes - kistérségi, fővárosi kerületi intézetét (a továbbiakban: ÁNTSZ) a közegészségügyi követelmények,
b) a szálláshely szerint illetékes tűzoltó-parancsnokságot a tűzvédelmi előírások,
c) a szálláshely szerint illetékes építésügyi hatóságot az építéshatósági követelmények,
d) külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén a szálláshely szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi előírások teljesítésének ellenőrzése céljából. Az ellenőrzést a hatóság az értesítés kézhezvételét követő két hónapon belül folytatja le. A hatóság az ellenőrzés eredményéről és a megtett intézkedésekről értesíti a jegyzőt.
A jegyző ellenőrzi, hogy a szolgáltatás megfelel-e a hatósági nyilvántartásban, a szolgáltató önminősítésében és a jogszabályokban foglaltaknak.

 Az eljárás jogi alapja:

 • 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról,
 • 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről,
 • 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról,
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

I. fokon döntést hozó szerv:

Újfehértó Város Jegyzője

Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető

Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék

E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

 

Az eljárás illetéke: 3.000 Ft., melyet illetékbélyegben kell leróni

 

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területe

Ügyintézési határidő: 21 nap

Az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki - az ügyintézési határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb  21 nappal meghosszabbíthatja.

 

Szükséges okiratok:
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 20. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerinti diákotthon és kollégium esetében, feltéve, hogy legalább a 2. számú melléklet VII. pontjában meghatározott feltételekkel rendelkezik; valamint
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Tv. 13. §-ának (1) bekezdése szerinti diákotthon és kollégium esetében, feltéve, hogy az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szerepel- az alapító okiratot
- a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot (így különösen: adásvételi, illetve bérleti szerződést)
 

 

 

VII. Zenés, táncos rendezvények engedélyezése

 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) tartalmazza a zenés, táncos rendezvények engedélyezésére, tartására vonatkozó szabályokat.

Rendezvénytartási engedély birtokában tarthatók azok az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvények, amelyeket,

a) 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiségben, vagy olyan építményben, építményen, tartanak, amelyben 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség van, illetőleg amelyen (pl híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható.
b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.
A rendelet értelmezése szempontjából:
zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni;
alapterület: a látogatók rendelkezésére álló nettó hasznos alapterület

rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény;

alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

A rendeletet hatálya nem terjed ki:
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre;
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Újfehértó város közigazgatási területén az engedélyköteles zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője a R által előírt adattartalmú rendezvénytartási engedély iránti kérelmet köteles Újfehértó Város Önkormányzat Jegyzőjéhez benyújtani.

A kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti működési engedély iránti kérelemmel, valamint a bejelentéssel együtt is benyújtható.


Ebben az esetben a szakhatóságok az ellenőrzést mind az engedély, mind a működési engedély feltételei vonatkozásában egyszerre folytatják le.
A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentésével egyidejűleg benyújtott engedély iránti kérelem esetében a hatósági ellenőrzéseket mind az engedély, mind a bejelentett kereskedelmi tevékenység feltételei vonatkozásában egyszerre, az engedély kiadását megelőzően kell lefolytatni. A bejelentést követő harminc napon belül nincs szükség újabb hatósági ellenőrzések lefolytatására.

 

Az eljárás jogi alapja:

 • a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

I. fokon döntést hozó szerv:

Újfehértó Város Jegyzője

Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető

Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék

E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

 

Az eljárás illetéke: 3.000 Ft., melyet illetékbélyegben kell leróni

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területe

Ügyintézési határidő: 21 nap

Az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki - az ügyintézési határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 21  nappal meghosszabbíthatja.

 

Csatolandó mellékletek:

 • a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá nbso online casino alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,
 • a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület használatának jogcímét
 • a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
 • a zenés, táncos rendezvény megnevezését,
 • a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
 • a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,
 •  a biztonsági tervet,
 • amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot,
  („a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdésének megfelelően: A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.”)
 • az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot. (37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról )

A zenés, táncos rendezvény szervezőjére, biztonsági személyzetére  vonatkozó szabályok:
A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.


Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie. (E képesítés vizsgakövetelményeit az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet tartalmazza.)
A biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.
A zenés, táncos rendezvényt üzemeltető, szervező kötelezettségei:
A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről.
A biztonsági terv tartalmazza:

a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét;

b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;

c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;

d) a biztonsági személyzet létszámát;

e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
f) szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.

A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.

A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

A zenés, táncos rendezvényt üzemeltető, szervező jogai:

Amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény helyszínére való belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történő belépést az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához.

A beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti.


VIII. Állattartással, állatvédelemmel, állategészségüggyel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Átv.)
Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.

A fentiek be nem tartása esetén, az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998.(XII.31.) számú kormányrendelt alapján a jegyző az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében. 

Az eljárás jogi alapja:

 • Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
 • Az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998.(XII.31.) számú Kormány rendelet
 • a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) Köm- FVM- NKÖM- BM együttes rendelet
 • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010 (II.26.) Korm. rendelet
 • 15/1969 (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről,
 • a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet
 • a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998. (XII.31.) FVM rendelet
 • a mezőgazdasági haszonállatok tartásának  állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999 (III. 31.) FVM rendelet
 • 41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról,
 • 244/1998.(XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról, 
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

I. fokon döntést hozó szerv:

Újfehértó Város Jegyzője

Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető

Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék

E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

 

Az eljárás illetéke: - 3.000 Ft., melyet illetékbélyegben kell leróni

-         a közérdekű bejelentés illetékmentes

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területe

Ügyintézési határidő: 21 nap

Az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki - az ügyintézési határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 21  nappal meghosszabbíthatja.

 

 

IX. Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni. A jegyzőnek való átadáskor a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. A találó igénybejelentéséről a jegyző igazolást ad.

Ha az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható, a jegyző a dolgot késedelem nélkül átadja a jogosultnak. Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a jegyző a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot – ha ennek tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott - a találónak ki kell adni. Ha a jogosult a dologért az átadástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, és a találó az átadáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a jegyző a talált dolgot értékesíti. A talált dolgok értékesítésére a közigazgatási végrehajtás keretében lefoglalt vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Ha a talált dolog nem tartható el vagy nem őrizhető meg, a jegyző, a hivatal vagy a vállalat az értékesítéséről késedelem nélkül gondoskodik.

A találó a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, azonban azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át.

Eljárás jogi alapja:

-    a Polgári törvénykönyvről szóló 2003. évi V. törvény 5:54.§ - 5:64.§  

I. fokon döntést hozó szerv:

Újfehértó Város Jegyzője

Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető

Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék

E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

 

Az eljárás illetéke: illetékmentes

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területe

Ha valaki feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot talál és azt birtokba veszi, megszerzi annak tulajdonjogát, ha arra igényt tart feltéve, hogy megtett mindent annak érdekében, hogy a dolgot a tulajdonos visszakaphassa; és a dolog tulajdonosa vagy az átvételre jogosult más személy a találástól számított egy éven belül, élő állat esetén három hónapon belül, a dologért nem jelentkezik. Ha a dolgot többen találják meg, a találótársakat a találó jogai együttesen, egymás között egyenlő arányban illetik meg és kötelességei egyetemlegesen terhelik. Találótárs az is, aki a dolgot elsőként felfedezte és annak birtokbavételére törekedett, de végül más vette azt előbb birtokba.

 

            X. Méhészettel kapcsolatos feladatok

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt  nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.

Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40 x 30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.

Eljárás jogi alapja:

 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény
 • a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003 (VI.27) FVM rendelet

I. fokon döntést hozó szerv:

Újfehértó Város Jegyzője

Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető

Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék

E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

Az eljárás illetéke:a méhek tartásának, a növényvédelmi tevékenységnek és permetezésnek a bejelentése illetékmentes.

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területe

 

 

 

XI. Marhalevél kiadás

 

A marhalevél hatósági bizonyítvány, amely igazolja az állat tulajdonjogát, továbbá azt, hogy az állat(ok) forgalomba hozatalának, más település területére vagy – külön jogszabály alapján elrendelt zárlat esetén – a tartási helyéről más tartási helyre történő szállításának állategészségügyi hatósági korlátozó intézkedés miatt nincs akadálya.
A marhalevél tartalmazza az állategészségügyi igazolást, az irányítási intézkedést, a tulajdonos nevét, a tartás helyét, az állat faját és fajtáját, az állat jegyeit és jeleit, valamint a tulajdon átruházást.

A marhalevél kizárólag a belföldi állatforgalomban érvényes. Amennyiben a marhalevéllel rendelkező állatot külföldre szállítják, a marhalevelet az országhatárig a szállítmány indítási helye szerint illetékes hatósági állatorvos által kiállított exportbizonyítvány helyettesíti. Marhalevelet az országból kivinni tilos.

Az állattartó az alábbi esetekben köteles a tartás, szerzés vagy elidegenítés helye szerint illetékes jegyzőnél az állat tulajdonjogának és forgalomképességének igazolására – az 1. § (4) bekezdés e) pontjában leírt Ló útlevéllel ellátott ló kivételével – marhalevelet váltani:

1)     ló, szamár, öszvér egyedére, ha az egy hónapos életkort betöltötte;
2)    a zárt körülmények között tenyésztett, vadon élő, hasított körmű haszonállatok (pl. vaddisznó, dámvad, őz, szarvas, muflon) részére – korukra való tekintet nélkül –, ha
3)    az 1) pontban felsorolt állatokra, életkorukra való tekintet nélkül a 2) pontban felsorolt esetekben;
4)    a külföldi marhalevéllel továbbtartásra vagy tenyésztésre behozott állat(ok) részére – a külföldi marhalevél egyidejű bevonásával – beérkezésüktől számított nyolc napon belül;
5)    a közös marhalevélen jelzett állatokból azokra, amelyek értékesítése egyedenként vagy kisebb csoportokban történik.

A jegyző a marhalevelet csak abban az esetben állítja ki, ha az állattartó az állatát, állatait az állategészségügyi és az állattenyésztési jogszabályoknak megfelelő, külön jogszabály szerint meghatározott jelöléssel látta el, vagy jelöltette meg. A marhalevél-kezelést és pótlást az állattartó a jegyzőtől kérheti.

Az eljárás jogi alapja:

-    a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet


Kérelem kötelező tartalma:

-         állattulajdonos neve,

-         a megbízott neve és lakóhelye,

-         az állatok tartási helye/egyed száma/fajtája//faja/színe/ivara ,

-         születési ideje/egyedi jelölése/leírása/ ismertető jegyei/

-         tulajdonjog igazolása/egyéb igazolások


Csatolandó melléklet:

állategészségügyi igazolás, tulajdonjog igazolása, és az állat jelölésének igazolása

 

I. fokon döntést hozó szerv:

Újfehértó Város Jegyzője

Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető

Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék

E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

Az eljárás illetéke: 3.000 Ft illetékbélyeg

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területe.

Ügyintézési határideje a kérelem beérkezésétől számított 8 nap.

 

 

XII. A panasz és a közérdekű bejelentés

A panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

A közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.
nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, a panaszt vagy a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez át kell tenni. Az áttételről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az áttétellel egyidejűleg értesíteni kell.

Ha a közérdekű bejelentés jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslatot tartalmaz, azt a jogalkotói hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervnek is meg kell küldeni.

Az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni, ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.

Az eljárásra jogosult szerv a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt meghallgatja, ha azt a panasz vagy a közérdekű bejelentés tartalma szükségessé teszi.

Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor – a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével – a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt haladéktalanul értesíti.

Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézéséről a panaszost vagy közérdekű bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.
A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt, továbbá az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető.

A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát.
A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított az egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.


Az eljárás jogi alapja:

-     a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

I. fokon döntést hozó szerv:

Újfehértó Város Jegyzője

Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető

Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék

E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

Az eljárás illetéke: illetékmentes

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területe.

Ügyintézési határideje a kérelem, bejelentés beérkezésétől számított 30 nap.

 

 

XIII. Vásár, piac

 

A Kormány a Kertv. 6/A. §-a és 6/G. § c) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében kereskedelmi hatóságként, továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a vásár, a piac, a helyi piac, valamint a bevásárlóközpont helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt jelöli ki.

A vásár vagy a piac üzemeltetését a vásár vagy piac helye szerint illetékes települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző engedélyezi.

Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése, helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

Az üzemeltetőnek a vásár, piac, illetve bevásárlóközpont működése idején, a vásár, piac, illetve bevásárlóközpont helyszínén rendelkeznie kell a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont üzemeltetésére való jogosultságot igazoló irattal, dokumentumokkal vagy ezen iratok, dokumentumok másolatával. Amennyiben az eredeti iratok, dokumentumok a helyszínen nem állnak rendelkezésre, az üzemeltető köteles az eredeti iratokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző hatóság felhívására öt napon belül bemutatni.

 Az eljárás jogi alapja:

 • A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Eljáró hatóság:

Újfehértó Város Jegyzője

Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető

Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék

E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területe

 

A kérelem kötelező tartalma:

A kérelemben - a Szolgtv.-ben meghatározottakon túl - meg kell jelölni, illetve csatolni kell:

 • a fenntartó nevét, címét, illetve székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;
 • a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi számát vagy cégjegyzékszámát, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi számát;
 • az üzemeltető nevét, címét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik
 • a vásár, piac elnevezését, (szak) jellegét;
 • a vásár, piac címét, helyrajzi számát;
 •  a vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével;
 • a területhasználatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirattal együtt;
 • a vásár rendezésének, piac tartásának időpontját, időtartamát, illetve a vásár, piac napi/heti nyitvatartási idejét;
 • a vásár, piac működésének rendjét;
 • élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság), illetve növény- és talajvédelmi igazgatósága részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.

 

Csatolandó mellékletek:

 • Nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat, pl. bérleti szerződés
 • Haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
 • Tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
 • vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (végzés)
 • aláírási címpéldány (cég esetén);
 • vásárlók könyve hitelesítésre
 • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás

Az eljárás illetéke: 3.000 Ft., melyet illetékbélyegben kell leróni

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

A kitöltött nyomtatványt és annak mellékleteit, illetékbélyeggel ellátva a tevékenység megkezdését megelőzően, az illetékes jegyzőnél kell benyújtani, postai úton vagy személyesen. A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, a piacot és annak fenntartóját nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános. A jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján - amennyiben azzal az önkormányzat rendelkezik - közzéteszi.

Ügyintézési határidő: 15 nap. Az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki - az ügyintézési határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 21 nappal meghosszabbíthatja.