Szociális Ügyleírások

Szociális Ügyfélszolgálat

Polgármesteri Hivatal

Szent I. u. 10, F.sz. 9. sz. iroda
Tel.: 42/290-000, 20-as mellék
Fax: 42/290-003

E-mail: szocialisosztaly@ujfeherto.hu
 

Helyi közlekedési támogatás

Köztemetés

Rendkívüli települési támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Tájékoztató a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet  szabályozásról

Települési támogatás


 (frissítve: 2017.02.08.)
 
 
Tájékoztató a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet  szabályozásról
 
Kérelmek beadása: Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala
Ügyfélfogadási idő folyamatban lévő ügyek esetében: Hétfő-Kedd-Csütörtök-Péntek 8-12-ig, Szerda 8- 17-ig
Ügyintéző neve: Kalocsai Zsuzsanna
Ügyintéző telefonszáma: 42/290-000 / 109 mellék
Ügyintézési határidő: 21 munkanap
Ügyintézés díja: Költség és illetékmentes
 

 2013. szeptember 1-jei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal felnőtt) fogalma és e tény fennállásának megállapítása, mint a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) került szabályozásra. A szabályozás célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése kora gyerekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

A Gyvt. 67/A. §-a értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők:
•    a szülő, a családbafogadó gyám (a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége alacsony; legfeljebb alapfokú végzettség;
•    a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága;
•    az elégtelen lakáskörülmények;
•    a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt számára nyújtott utógondozói ellátás.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
 •   a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket   együtt nevelő mindkét szülő, a gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve a
családbafogadó gyám  legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú - (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)
•    a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ - (az alacsony foglalkoztatattság fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)
•    a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek - (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény)

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll. Halmozottan hátrányos helyzetű továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő, tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló eljárás során - az ügyfél erre irányuló kérelme esetén - megvizsgálja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását is. Amennyiben a feltételek fennállnak, a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat meghozatalával egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, de külön döntéssel megállapítja, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet meghatározása nem érinti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő kedvezményeket. így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek - függetlenül attól, hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű - továbbra is jogosult az ingyenes tankönyvre, a bölcsődében, az óvodában és az iskola 1-8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre, a szociális nyári gyermekétkeztetésben való részvételre és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó minden egyéb juttatás, kedvezmény igénybevételére. 

Rendkívüli települési támogatás

 
 
Kérelemhez szükséges formanyomtatvány: A letöltéshez kérem, kattintson ide.

Kérelmek beadása: Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala
Ügyfélfogadási idő: Hétfő-Kedd-Csütörtök-Péntek 8-12-ig, Szerda 8- 17-ig
Ügyintéző neve: Pellesné Kolló Edit
Ügyintéző telefonszáma: 42/290-000 / 109 mellék
Ügyintézési határidő: 15 nap
Ügyintézés díja: Költség és illetékmentes

Ügyleírás:

Az önkormányzat eseti jelleggel rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő – különösen az Szt. 45.§ (4) bekezdésében meghatározott – személyeket, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,-) egyedül élő esetén 200 %-át (57.000,-) nem haladja meg.
akik meghalt személy eltemettetéséről gondoskodtak, annak ellenére, hogy arra nem voltak kötelesek, vagy tartására köteles hozzátartozók voltak ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve a családjuk létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,-).
 akik elemi kár, bűncselekmény okozta megélhetést veszélyeztető vagy kivételes méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetbe kerültek és a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500.-) nem haladja meg.
akik rendszeres vagy alkalmi jelleggel felmerült gyógyszerkiadásukhoz, mint többletkiadáshoz kapcsolódóan megélhetést, létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerültek és a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át (57.000,-) nem haladja meg, kivéve, ha a gyógyszer közgyógyellátás keretében beszerezhető.

A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:

jövedelemnyilatkozatokat,
a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot,
a létfenntartást veszélyeztető, valamint a többletkiadást előidéző körülmény igazolását,
a létfenntartást veszélyeztető, valamint a többletkiadást előidéző gyógyszerkiadás igazolását,
ha a meghalt személy eltemettetéséhez a rendkívüli települési támogatás megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kérik, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát,
A temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát. A meghalt személy eltemettetéséhez igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba.


 


Köztemetés

Kérelemhez szükséges formanyomtatvány: A letöltéshez kérem, kattintson ide.    

Kérelmek beadása: Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala
Ügyfélfogadási idő: Hétfő-Kedd-Csütörtök-Péntek 8-12-ig, Szerda 8- 17-ig
Ügyintéző neve: Pellesné Kolló Edit
Ügyintéző telefonszáma: 42/290-000 / 109 mellék
Ügyintézési határidő: 21 nap
Ügyintézés díja: Költség és illetékmentes

Ügyleírás:
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat:
- a költségeket hagyatéki teherként a közjegyzőnél bejelenti,
- vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
- aki a temetést szerződésben vállalta,
- akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
- végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, vagy élettársa,
- az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b/ pontja) a törvényes öröklés rendje szerint.

A köztemetés elrendeléséhez szükséges valamennyi temetésre köteles személy erre irányuló kérelme, annak hiányában, hivatalból indított eljárás esetén hosszabb az elintézési idő, ami a költségeket növeli.
Az eltemettetésre köteles személy a köztemetési költség megtérítésére köteles, kérelmére a részletfizetés engedélyezhető, az önkormányzat rendeletében szabályozottak szerint a megtérítési kötelezettség alól különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesíthető.

Az alkalmazott jogszabályok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

 
 
Települési támogatás
 

 
Kérelemhez szükséges formanyomtatvány: A letöltéshez kérem, kattintson ide.

Kérelemhez szükséges mellékletek:

Kérelmek beadása: Újfehértó Polgármesteri Hivatal (Újfehértó, Szent I. út 10.)
Ügyfélfogadási idő: Hétfő-Kedd-Csütörtök-Péntek 8-12:00-ig Szerdai napokon 8.00-17.00-ig
Ügyintéző neve: Pellesné Kolló Edit
Ügyintéző telefonszáma: 42/290-000 / 109 mellék
Ügyintézési határidő: 21 nap
Ügyintézés díja: Költség és illetékmentes

Ügyleírás:


 Az önkormányzat települési támogatást nyújt a rendeletben meghatározott feltételek szerinti szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásai viseléséhez, feltéve, hogy a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át (2015-ben 39.900ft) nem haladja meg és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
A rendszeres települési támogatás havi rendszerességgel nyújtott támogatás, mely havonta 3000.- (háromezer) forint összegben, egy év időtartamra kerül  megállapításra.
A települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) jövedelemnyilatkozatokat,
b) a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot,
c) vagyonnyilatkozatot,
d) folyószámla hitelt érdemlő igazolása,
e) lakáshasználat jogcíme
f) egy lakcímen lakók lakcímkártyájának fénymásolata
Ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
A települési támogatás megállapítása iránt azon személyek nyújthatnak be kérelmet, akik a kérelem benyújtása idején nem részesülnek a lakhatási kiadások csökkentését szolgáló egyéb szociális ellátásban.Helyi közlekedési támogatásKérelemhez szükséges formanyomtatvány: A letöltéshez kérem, kattintson ide.

Kérelmek beadása: Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala
Ügyfélfogadási idő: Hétfő-Kedd-Csütörtök-Péntek 8-12-ig, Szerda 8- 17-ig

Ügyintéző neve: Kalocsai Zsuzsanna
Ügyintéző telefonszáma: 42/290-000 /109

Ügyintézési határidő: 30 nap
Ügyintézés díja: Költség és illetékmentes

Ügyleírás: A helyi közlekedési támogatást az Újfehértón közlekedő helyi autóbuszjáratra érvényes bérletre lehet igénybe venni.
A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:
A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást; a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást; gyermektartásdíj összegéről igazolás; 18 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást; ösztöndíjra vonatkozó igazolást; családi pótlékról igazolást.

Egyéb fontos tudnivalók:
Helyi közlekedési támogatásra jogosult az a helyi autóbuszjáratra érvényes bérlettel rendelkező személy, aki a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet
a.) 3.§. (1)  bekezdésben meghatározott tanulóbérlet igénybevételére jogosult,
b.) 4.§. (1) bekezdésében meghatározott nyugdíjas bérlet igénybevételére jogosult ,
ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350%-át (2014. évben 99.750.-Ft)

Jövedelemvizsgálat nélkül jogosult helyi közlekedési támogatásra az a helyi autóbuszjáratra érvényes tanuló vagy nyugdíjas bérlettel rendelkező személy, aki az alábbi ellátásokban részesül:
a.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Amennyiben a gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy nyugdíjas bérletet igényel, akkor a kérelemhez csatolni kell a család jövedelmét igazoló dokumentumokat.
- a kérelmező és házastársának, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló, a munkáltató által kitöltött cégszerű bélyegzővel hitelesített dokumentumok
- Nyugdíjasok esetén az utolsó havi nyugdíjszelvény és nyugdíjas-igazolvány, vagy a tárgyévi nyugdíjösszesítő, továbbá utazási igazolvány
- Gyermekek után kapott ellátást, ellátásokat (családi pótlék, gyermektartásdíj) igazoló dokumentum
- 18. életévét betöltött nappali oktatási rendben tanulmányokat folytató személy /gyermek esetén/ iskolalátogatási igazolás
- Elvált kérelmező esetén az azt igazoló dokumentum /bírósági végzés

Alkalmazott jogszabályok:
Újfehértó város Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 18/2012 (VII.26.) sz. r e n d e l e t e


 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


Kérelemhez szükséges formanyomtatvány: A letöltéshez kérem, kattintson ide.

Kérelmek beadása: Újfehértó Polgármesteri Hivatal (ügyfélfogadási rend szerint)
Ügyfélfogadási idő folyamatban lévő ügyek esetében: Hétfő-Kedd-Csütörtök-Péntek 8-12-ig, Szerda 8 – 17-ig
Ügyintéző neve: Kalocsai Zsuzsanna
Ügyintéző telefonszáma: 42/290-000 / 109 mellék,
Ügyintézési határidő: 30 munkanap
Ügyintézés díja: Költség és illetékmentes

Ügyleírás:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelő családnak, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum legkisebb összegének 130%-át /37.050 Ft/, gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülő, valamint nagykorú gyermek esetében pedig a nyugdíjminimum 140%-át /39.900 Ft/, feltéve,hogy a  vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon étéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott értéket.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:
 - személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
 - előző havi nettó átlagkeresetről, illetve minden más egyéb jövedelemről (munkabér, ösztöndíj, családi pótlék, GYES, gyermektartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) szóló igazolás, nyilatkozat,
 - őstermelő esetén az őstermelői igazolvány betétlapjának másolata,
 - a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági döntés,
 - a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek esetén egészségi állapotára vonatkozó igazolás,
 - középfokú oktatási intézményben, főiskolán, egyetemen nappali tagozaton tanuló nem tanköteles gyermek iskolalátogatási igazolása.
 A kérelem beadásakor ki kell tölteni a vagyonnyilatkozatot.

Egyéb fontos tudnivalók:
 A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonára is. Vagyon alatt hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek az egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát vagy,
együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanok áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmet kell figyelembe venni.
A megállapított és érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények esetében a lejárta előtt három hónappal is benyújtható az új kérelem!
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása jogosít:
•    a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
•    évente kétszeri természetbeni támogatásnak, valamint
•    az egyéb kedvezményeknek (pl. tankönyvtámogatásnak) az igénybevételére.

 

A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:

 

a.)  a háztartás minden tagjának lakcímét igazoló hatósági igazolványát,

b.)  jövedelemigazolásokat, nyilatkozatokat,

c.)   folyószámla hitelt érdemlő igazolását

d.)  a gondozásban lévő betegségre havi rendszerességgel szedett vényköteles gyógyszerek háziorvosi vagy szakorvosi igazolását,

e.)   a háziorvos vagy szakorvos által leigazolt havi rendszerességgel szedett vényköteles gyógyszerek egy havi költségéről a gyógyszertár igazolását,

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

A gyógyszertámogatást az az Újfehértón bejelentett lakóhellyel és a bejelentett lakóhelyen életvitelszerűen tartózkodó személy igényelheti, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 % - át, azaz 64.125,-Ft-ot, egyedül élő esetén a 350 %-át, azaz 99.750,-Ft-ot nem haladja meg.

 

A gyógyszertámogatás csak abban az esetben állapítható meg, amennyiben a háziorvos vagy szakorvos által rendelhető, a gondozásban lévő betegségre állandóan szedett, rendszeresen felírt vényköteles gyógyszerek költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át, azaz a 8.550-Ft-ot.

 

A támogatás iránti kérelmet az arra jogosult az erre rendszeresített formanyomtatványon nyújthatja be, mely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (Fsz.9. szoba) vagy a www.ujfeherto.hu oldalról is letölthető.

 

Az ellátás iránti kérelemhez kötelezően csatolandó a lakcímkártyák másolata, a háztartás tagjaira vonatkozó jövedelemigazolások, a háziorvos vagy szakorvos által rendelhető, a gondozásban lévő betegségre állandóan szedett, rendszeresen felírt vényköteles gyógyszerekről kiadott igazolás, valamint azok térítési díjának gyógyszertár által történő igazolása.  

 

A támogatás havi rendszerességgel nyújtott támogatás, mely havonta 3.000- Ft összegben, a kérelem benyújtásának napjától tárgyév december 31. napjáig kerül megállapításra, a kérelmező által megadott folyószámlára történő utalással kerül kifizetésre.

Egy háztartáson belül – a rendeletben előírt feltételek fennállása esetén – több személy részére is megállapítható a gyógyszertámogatás.

 

Nem jogosult gyógyszertámogatásként nyújtott települési támogatásra az a személy, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján közgyógyellátásban részesül.