Pályázati felhívás

Feltöltve: 2024-07-08

Pályázati felhívás

Újfehértó Város Polgármestere – a Képviselő-testület 11/2024. (III.20.) rendelete alapján – meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő – az Újfehértó, Vasvári P. u. 1. szám alatti 55 lakásos társasházban – bérlakás bérleti jogát:

Helye

Alapterület

Paraméter

Lakás bérleti díja

Beköltözhető

B. lph. emelet 6.sz. lakás

49 m2

1+ 1 fél szobás

54.341,- Ft/hó

2024.08.01.

A lakások havi bérleti díja  2024. március 21. napjától 1.109.-Ft/m2, amely nem tartalmazza a külön szolgáltatásokért fizetendő díjakat.

A lakásokra a bérleti jogot csak hirdetmény útján, pályázati eljárás eredményeképpen lehet megszerezni. A hirdetmény Újfehértó Város Honlapján és a Hivatal Ügyfélszolgálatának hirdetőtábláján kerül megjelenítésre.

A rendelet szerint a lakásokra bárki pályázhat, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 • benyújtott pályázatának tartalmaznia kell a pályázó(k) alapvető személyazonosító adatait, lakó-, illetőleg tartózkodási helyét,
 • tartalmaznia kell a pályázóval együtt lakó és jogszerűen együtt költöző személyek alapvető személyazonosító adatait, hozzátartozó minőségét,
 • mellékletként csatolni kell a pályázó és az együtt költözők jövedelemigazolását, (amellyel a pályázó igazolja, hogy olyan jövedelemmel rendelkezik ő, illetve a vele együtt költözők, amely biztosítja azt, hogy a minimális bérleti díj nem haladja meg a nettó összjövedelmük 25 %-át),
 • nyilatkoznia kell arról, hogy az előírt szerződéses feltételeket elfogadja.

A pályázatok benyújthatóak: 2024.07.18.  (csütörtök) 16:00-óráig

A pályázatokat személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (4244 Újfehértó, Szent István út 6. számú helyiségében) vagy e-mailben varosuzemeltetes@ujfeherto.hu kell benyújtani.

A lakás előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.

A pályázatot a legmagasabb pontszámot elérő pályázó nyeri meg. A pályázónak a pontszámhoz rendelt körülményt az ott feltüntetett módon igazolnia kell, az igazolást be kell nyújtania a pályázatához mellékelve. Igazolás hiányában a körülmény nem vehető figyelembe. A benyújtott és érvényes pályázatokat pontozni kell az alábbiak szerint:

 1. a pályázónak Újfehértón bejelentett lakó – vagy tartózkodási helye van:10 pont,igazolása: lakcímkártya  másolatával,
 2. a pályázónak tulajdonában nincs ingatlan: 10 pont,igazolása: ingatlan-nyilvántartási hatóság általi igazolással,
 3. a pályázónak a pályázat kiírását megelőző legalább három hónapon keresztül foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból származó jövedelme volt 10 pont,igazolása: munkáltatói igazolással.
 4. a pályázó a pályázat kiírásakor Újfehértó Város közigazgatási területén foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll és munkavégzésének helye Újfehértó Város közigazgatási területén van: 10 pont, igazolása: munkáltatói igazolással
 5. a pályázó a pályázat benyújtásakor közeli hozzátartozójával egy háztartásban él: 10 pont, igazolása: személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság által kiállított igazolással.
 6. a pályázó a bérleménybe házastársát, élettársát, gyermekét befogadja: személyenként 10 pont, igazolása: a pályázatban megjelölt befogadott személy és a pályázó által közösen tett nyilatkozattal,
 7. a pályázónak van házastársa, élettársa: 10 pont, igazolása: házassági anyakönyvi kivonat másolatával, vagy élettársi minőséget alátámasztó dokumentummal.
 8. a pályázó életkora nem haladja meg a pályázati kiírás közzétételekor a negyven évet:10 pont , igazolása: személyazonosító igazolvány másolatával.
 9. a pályázó Újfehértó Város közigazgatási területére bejegyzett székhellyel rendelkező törzskönyvi jogi személlyel, vagy a település területén tényleges tevékenységet végző bevett egyházzal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy: 10 pont, igazolása: munkáltatói igazolással.

A bérbeadó a pályázattal kapcsolatos döntésében megállapítja, hogy mely pályázatok érvényesek, érvénytelenek, meghatározza az  érvényes pályázathoz rendelhető pontszámot, megállapítja a pályázók pontszámok alapján kialakított sorrendjét, kiválasztja a nyertes pályázót és megállapítja, hogy a pályázati eljárás eredményes volt. Pontazonosság esetén a pályázat nyertese az a pályázó, aki az érvényes pályázatát hamarabb benyújtotta.

A bérleti szerződés megkötésekor a nyertes pályázó a lakás havi lakbérének háromszorosával megegyező összeget, mint óvadékot köteles átutalni az Önkormányzatnak.

Ha a pályázati eljárás nyertese és az önkormányzat között a bérleti szerződés a döntéshozatalt követő 10 napon belül a pályázónak felróható okból nem jön létre, a pályázati eljárás eredménytelen és új pályázatot kell kiírni.

A nyertes pályázóval  határozott idejű – legfeljebb 5 év – bérleti szerződés kerül megkötésre, amely kérelemre, indokolt esetben,kétszer öt évre meghosszabbítható.

Az önkormányzat fenntartja a pályázati felhívás indokolás nélküli visszavonásának jogát.

A pályázatok benyújtásához szükséges formanyomtatvány letölthető a város honlapjáról (www.ujfeherto.hu), valamint átvehető a Polgármesteri Hivatal 8. számú szobájában (06-42/290-000/108), ahol az esetlegesen felmerült kérdésekre Lippai-Szűcs Nikoletta városüzemeltetési ügyintéző a szükséges tájékoztatást megadja.

Újfehértó, 2024. július 08.

       Dr. Hosszú József sk.

polgármesterLegfrissebb híreink