Friss hírek

F E L H Í V Á S

Árusok részére
    árusítóhely területbérlésére
2022. augusztus 19. (péntek) és 2022. augusztus 20. (szombat) napján kerül megrendezésre Újfehértó, Béke tér 12. Városi Piac a Szent István Napi Sokadalom, amelyre Újfehértó Város Önkormányzata árusok jelentkezését várja.

 

Jelentkezni csak írásban lehet hiánytalan jelentkezési csomag megküldésével, a vállalkozás adatainak megjelölésével, a végzendő tevékenység, árusítandó termékek körének megnevezésével, az igényelt területnagyság és időtartam meghatározásával. A jelentkezőnek a szükséges engedélyekkel és tárgyi eszközökkel rendelkeznie kell.

 

A jelentkezési csomag kötelező tartalma:

-          írásos kérelem, mely tartalmazza az elfoglalni kívánt terület nagyságát (szélesség (m), hosszúság (m), területnagyság (m2)), a rendezvény melyik napjára jelentkezik.

-          nyilatkozat a pályázati felhívásban foglaltak elfogadásáról

-          cégkivonat, aláírási címpéldány másolata, egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány másolata

-          mozgó árusításra, kitelepedésre vonatkozó engedély, illetőleg külön jogszabályokban előírt, engedélyköteles tevékenységre vonatkozó szakhatósági és egyéb engedély (engedélyek)

-          a vállalkozás adatai és az elérhetőségek megadása (székhely, nyilvántartási szám, adószám telefonszám, e-mail, képviselő neve, kapcsolattartó neve)

 

Jelentkezés határideje:

 

A jelentkezéseket kérjük 2022. augusztus 12. napján 12:00 óráig Újfehértó Város Önkormányzatához (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) eljuttatni postai megküldéssel, vagy személyes leadással a Polgármesteri Hivatal (Újfehértó, Szent I. u. 10.) Fsz. 8. számú hivatali helyiségében (Városüzemeltetés), vagy a katved@ujfeherto.hu e-mail címre történő megküldéssel. Az e-mailben történő jelentkezés esetén, ha nem a megadott e-mail címre érkezik be a pályázat, úgy azt érvénytelennek tekintjük.

A határidőn túl érkezett jelentkezést nem áll módunkban elfogadni.

 

A pályázatban megadott paraméterek (a pályázó által igényelt területnagyság, az árusított termékek köre stb.) a pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidőt követően már nem változtathatóak meg.

 

A pályáztató fenntartja azt a jogot, hogy az esetlegesen kialakuló helyhiány esetén a pályázó részvételét a rendezvényen elutasíthassa.

 

A pályázattal kapcsolatban – ügyfélfogadási időben információt nyújt: Görögh László, Tel: 06-42-290-000/108 mellék és 06-30-497-4291 e-mail: katved@ujfeherto.hu

 

Az árusítás helye: Újfehértó, Béke tér 12. Városi Piac

 

A helyek kiosztása jelentkezési sorrendben történik. A gépjárművek parkolását biztosítjuk. A kitelepülés során az önkormányzat illetékes munkatársa határozza meg az árusítás pontos helyét, méretét a kiíró döntése alapján.

 

A rendezvényen engedély nélkül letelepülő személyt haladéktalanul eltávolítjuk, az ellenőrzés folyamatos.    

 

Az árusítás során betartandó feltételek:

 

-          a kitelepülésre, tevékenység végzésére, árusításra külön jogszabályokban előírt szakhatósági- és egyéb engedélyek (VPOP, ÁNTSZ stb.) beszerzéséről az árusító köteles gondoskodni, illetőleg azokkal folyamatosan rendelkezni köteles.

-          az árusításhoz szükséges felszereléseket (pl. sátor, asztal, padok, stb.) nem biztosítjuk.

-          nem árusítható olyan termék, amely kizárólag üzletben forgalmazható.

-          élelmiszer tárolásáról és minőségének megőrzéséről mindenki maga köteles gondoskodni.

-          gáz használata esetén nyomáscsökkentővel ellátott palack használandó.

-          az árusítás időtartama alatt a kereskedő az árusító helység öt méteres környezetének folyamatos tisztán tartásáról köteles gondoskodni, az árusítás befejezését követően az árus hulladékot, csomagolóanyagot stb. nem hagyhat.

-          a pályázó a használati jogát másnak tovább nem adhatja.

-          a villamos áram vételezési lehetőségét nem biztosítjuk.

-          kizárólagos árusítási jogot senkinek, semmilyen termékre nem biztosítunk

-          az árusítóhely nem közvetlen részét képező installáció (hirdető tábla) az árusító helytől távolabb csak az önkormányzat előzetes engedélyével helyezhető el, oly módon, hogy a rendezvény résztvevőinek közlekedését ne akadályozza

-          a rendezvény ideje alatt az installációk és az áru őrzésvédelméről az árusító (pályázó) gondoskodik, az ezek esetleges eltulajdonításáért, elvesztéséért, megrongálódásáért az Önkormányzat semmilyen felelősséget nem vállal

-          gépkocsival behajtani az árusítás helyére csak az építés, felállítás, (16:00 óráig illetve 09:00 óráig), bontás idejére lehetséges ezeket követően a gépkocsit, egyéb járművet a rendezvény helyszínén kívül eső parkolóban kell elhelyezni

-          a helyfoglalás a rendezvény ideje alatt:

o   2022. augusztus 19. (péntek) 14:00 órától 16:00 óráig

o   2022. augusztus 20. (szombat) 7:30 órától – 09:00 óráig történik

-          a pályázó köteles megtartani a vonatkozó tűzvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi és egyéb jogszabályi előírásokat, ezek megsértéséből eredő valamennyi kárért felelősséggel tartozik, az az önkormányzatra nem hárítható át, ideértve az un. vis maior károkat (tűzkár stb.) is

-          a rendezvényre az árusítóhelyet legkésőbb 2022.08.20. 24:00-óráig biztosítjuk.

 

Bármely feltétel be nem tartása esetén az önkormányzat a pályázót a rendezvényről kizárhatja, tevékenységét megtilthatja a díj visszafizetése nélkül. Különleges, a látogatók és a vásározók biztonságát veszélyeztető helyzetben (időjárás stb.) az önkormányzat az árusítást azonnali hatállyal felfüggesztheti. Ebben az esetben a díjazás visszatérítésére nem kerül sor. Amennyiben a veszélyhelyzet miatt a rendezvény nem lenne megtartható, erről a pályázókat soron kívül (telefonon vagy e-mail útján) értesítjük, és a befizetett díjat visszautaljuk.

 

Díjazás: A közterület használatáról szóló 10/2016. (IX.01) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 23. pontja alapján a kulturális rendezvény idején való árusítás esetén a használati díj: 5.080,-Ft/m2/nap, de minimum 25.400 Ft/nap a díjazás. Egy napnál rövidebb kitelepülés nem lehetséges, minden megkezdett nap egész napnak számít.

 

A bérleti díjat a Bérlő egy összegben köteles teljesíteni legkésőbb 2022. augusztus 18. 16:00 óráig a bérbeadó 68800013-11039141 számú bankszámlájára átutalással, feltüntetve a közlemény rovatban a kifizetés jogcímét. Átutalás hiányában a befizetés a Bérbeadó házipénztárába a fenti határidőig teljesítendő.

 

A helyfoglalás feltétele a díj megfizetésének helyszíni igazolása.

 

A pályázókat a felhívás eredményéről 2022. augusztus 15. napján 12:00 óráig értesítjük. Szerződéskötésre az értesítést követő 4 napon belül kerül sor.

 

Újfehértó, 2022. augusztus 08.

 

 

Dr. Hosszú József

polgármester