Friss hírek

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019. OKTÓBER 13.

Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását a 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával 2019. október 13-ára tűzte ki.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán kerülnek megválasztásra 5 évre a települési önkormányzati és a fővárosi kerületi képviselők, a megyei közgyűlések tagjai, valamint a települési (kerületi) polgármesterek, illetve a fővárosban a főpolgármester.
Aktív, passzív választójog
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölt minden nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára lehet, aki a központi névjegyzékben szerepel.
Az a nagykorú magyar állampolgár, aki magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal nem rendelkezik, dejelöltként bármely településen, választókerületben választható feltéve, hogy kérelme alapján a központi névjegyzékben szerepel.
A választhatóság jogának korlátai
Nem lehet jelölt
 • akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt,
 • aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,
 • aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,
 • aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,
 • az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
Magyarország Alaptörvénye alapján minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgárt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen. Részt vehetnek a választásban a magyarországi lakóhellyel rendelkező, menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek is.
Nincs választójoga annak, akit a bíróság a választójogból kizárt bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt, vagy kiskorú.
A választásra jogosult választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda a 2019. augusztus 7-i névjegyzéki adatok alapján legkésőbb augusztus 23-ig (péntek) küldi meg az értesítést, amelyben az is szerepel, hogy választópolgár hol és mikor szavazhat.
A választópolgár – ha nem kapja meg az értesítőt, vagy ha az megsemmisül vagy elvész – a helyi választási irodától (a jegyzőtől) új értesítőt igényelhet. Az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak.
JELÖLŐ SZERVEZET (PÁRT, EGYESÜLET, NEMZETISÉGI SZERVEZET) BEJELENTÉSE
Amennyiben a jelölt nem függetlenként indul, hanem jelölő szervezet jelöli, az ajánlóívek igénylése előtt a jelölő szervezetet nyilvántartásba kell vetetni.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán jelölő szervezetként a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő
 • párt,
 • egyéb egyesület (a szakszervezet kivételével), valamint
 • olyan nemzetiségi szervezet (egyesület, párt és szakszervezet kivételével) vehető nyilvántartásba, amely a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) alapján azon túl, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szerepel, alapszabályában - a nemzetiségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve (tehát 2016. január 1. óta) - rögzített célja a Nektv. 1. mellékletében megjelölt valamely nemzetiség (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) képviselete.
A párt, valamint az egyesület és a nemzetiségi szervezet (a továbbiakban együtt: jelölő szervezet) jelölő szervezetként történő bejelentését a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 7. mellékletében meghatározott nyomtatványon (P3 jelű formanyomtatvány) lehet megtenni a Nemzeti Választási Bizottságnál vagy bármely Területi Választási Bizottságnál.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság címe: 4400. Nyíregyháza, Hősök tere 5.
POLGÁRMESTERJELÖLT ÁLLÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON
A polgármester-választáson a jelölt:
 • párt jelöltje,
 • egyesület jelöltje, vagy
 • független jelölt lehet.
 Egy személy csak egy településen fogadhat el jelölést.
 Polgármesterjelölt az lehet, akit legalább 300 választópolgár ajánlott.
Polgármester-jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet. Az Újfehértói választási iroda elérhetősége: 4244. Újfehértó, Szent István út 10. Tel: 42/290-000
 
Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál.
Jogszabályba ütközik az ajánlóív iránti igény, és emiatt nincs mód az ajánlóívek kiadására amennyiben az igény benyújtásakor
 • a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele még nem emelkedett jogerőre,
 • a jelöltként indulni szándékozónak nincs választójoga, vagy
 • korábban fogadott el olyan jelölést, amely összeférhetetlen jelenlegi jelölésével.
Az egy választópolgár által egyidejűleg elfogadható jelöléseket a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Övjt.) 8. §-a tartalmazza. A jogszabályi rendelkezést a Nemzeti Választási Bizottság a 15/2014. iránymutatásban értelmezte. E szerint, ha a választópolgár által elfogadott jelölések nem ugyanazon településen, fővárosi kerületben vagy megyében vannak, vagy ugyanabban a jelölési fajtában több jelölést is elfogadott, az ajánlóív kiadására nincs törvényes lehetőség.
 Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor az A4 jelű formanyomtatványon kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy az ajánlóívek, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelölést. Az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően a névviselésre vonatkozó jognyilatkozat már nem módosítható.
Az ajánlóívek átvétele
A választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2019. augusztus 24-én (szombaton) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.
Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.
Az ajánlóíven szerepel a választás típusa, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye, valamint a választókerület megnevezése.
Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat.
 Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az A4 jelű nyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen kell bejelenteniük az E2 jelű nyomtatványon.
Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!
Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával.
 Az ajánlások gyűjtése
A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.
 A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.
 Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:
•          az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
•          a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
•          tömegközlekedési eszközön,
•          állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
•          felsőoktatási és köznevelési intézményben,
•          egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
•          a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.
Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!
Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát – és aláírását is. Abban az esetben, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.
Felhívom a figyelmüket, hogy az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon, azaz 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.
Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság, hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár esetében a választópolgárt, jelölő szervezet jelöltje esetében a jelöltet állító jelölő szervezetet, közös jelölt esetén a jelölt állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.
 A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt kötelezetten kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.
A polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele
A jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes (az indulás helye szerinti) helyi választási bizottságnál (4244. Újfehértó, Szent István út 10.) A polgármester jelöltet az E2 nyomtatványon lehet bejelenteni.
Az E2 nyomtatványhoz lehet csatolni a jelölt arcfényképét, ha hozzájárul annak a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez. Ebben az esetben azt JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni és a fájlt az alábbiak szerint kell elnevezni: „a jelölt személyi azonosítója_foto”. A nemzetiségi jelölt e nyomtatványon kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is a szavazólapon és a választások hivatalos oldalán, amit MS Word fájlban, nyomtatott nagybetűkkel kell mellékelni, és a fájlt az alábbiak szerint kell elnevezni: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”.
Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, a polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság,– legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon –nyilvántartásba veszi.
 A polgármesterjelölt kiesik, ha
 • elhunyt,
 • a választójoga megszűnt,
 • a jelöltet állító jelölő szervezetet a választási bizottság törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,
 • a jelölésről 2019. október 12-én 16.00 óráig az L7 nyomtatványon lemond.
 A lemondó nyilatkozatot polgármesterjelölt esetében a helyi választási irodához kell eljuttatni, személyesen vagy meghatalmazott által.
EGYÉNI VÁLASZÓKERÜLETI JELÖLT ÁLLÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON
A 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi kerületekben a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzációs listán – szerezhetnek mandátumot. Az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma a települések lakosságszámához igazodik. Újfehértón 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum megszerzésére van lehetőség.
Egy jelölő szervezet egy egyéni választókerületben csak egy jelöltet állíthat! Amennyiben egy szervezet önállóan részt vett egy jelölt állításában, más jelölő szervezettel együtt közös jelölt állításában már nem vehet részt ugyanabban a választókerületben.
A 10 000-nél több lakosú településen egyéni választókerületi képviselőjelölt az lesz, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
Újfehértó Város 8 egyéni választókerületében az egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások száma:
 
-        Újfehértó 01 számú egyéni választókerületben        13 fő választópolgár
-        Újfehértó 02 számú egyéni választókerületben        15 fő választópolgár,
-        Újfehértó 03 számú egyéni választókerületben        12 fő választópolgár,
-        Újfehértó 04 számú egyéni választókerületben        15 fő választópolgár,
-        Újfehértó 05 számú egyéni választókerületben        14 fő választópolgár,
-        Újfehértó 06 számú egyéni választókerületben        11 fő választópolgár,
-        Újfehértó 07 számú egyéni választókerületben        12 fő választópolgár,
-        Újfehértó 08 számú egyéni választókerületben        14 fő választópolgár ajánlása szükséges a jelöltállításhoz.
Jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet. Az Újfehértói Helyi Választási Iroda elérhetősége: 4244. Újfehértó, Szent István út 10. Tel: 42/290-000. e-mail: jegyzo@ujfeherto.hu
Az ajánlóívek igénylése
Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál.
Jogszabályba ütközik az ajánlóív iránti igény, és emiatt nincs mód az az ajánlóívek kiadására amennyiben az igény benyújtásakor
 • a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele még nem emelkedett jogerőre,
 • a jelöltként indulni szándékozónak nincs választójoga,
 • a jelöltként indulni szándékozó választópolgár korábban fogadott el olyan jelölést, amely összeférhetetlen jelenlegi jelölésével,
 • a jelölő szervezet már igényelt a választókerületben egyéni választókerületi jelölt állításához ajánlóívet.
Az egy választópolgár által egyidejűleg elfogadható jelöléseket a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Övjt.) 8. §-a tartalmazza. A jogszabályi rendelkezést a Nemzeti Választási Bizottság a 15/2014. iránymutatásban értelmezte. E szerint, ha a választópolgár által elfogadott jelölések nem ugyanazon településen, fővárosi kerületben vagy megyében vannak, vagy ugyanabban a jelölési fajtában több jelölést is elfogadott, az ajánlóív kiadására nincs törvényes lehetőség.
 Névviselés
Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor az A4 jelű formanyomtatványon kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy az ajánlóívek, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelölést. Az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően a névviselésre vonatkozó jognyilatkozat már nem módosítható. 
Az ajánlóívek átvételére és az ajánlások gyűjtésére, az ajánlóívek visszaszolgáltatására a polgármesterjelölteknél leírt szabályok irányadóak, azzal, hogy az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával.
 Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre. A jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezet is, valamennyi ajánlóíven és a szavazólapon az első alkalommal kiadott ajánlóíven feltüntetett névvel fog szerepelni, akkor is, ha a jelölt viselt neve a választás napjáig házasságkötés miatt vagy egyéb okból megváltozik.
Az egyéni választókerületi képviselőjelölt bejelentése
A jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes (az indulás helye szerinti) helyi választási bizottságnál (4244. Újfehértó, Szent István út 10.).
Az egyéni választókerületi jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál.
Az E2 nyomtatványhoz lehet csatolni a jelölt arcfényképét, ha hozzájárul annak a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez. Ebben az esetben azt JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni és a fájlt az alábbiak szerint kell elnevezni: „a jelölt személyi azonosítója_foto”. A nemzetiségi jelölt e nyomtatványon kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is a szavazólapon és a választások hivatalos oldalán, amit MS Word fájlban, nyomtatott nagybetűkkel kell mellékelni, és a fájlt az alábbiak szerint kell elnevezni: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”.
Az ajánlások ellenőrzése, az egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
A leadott ajánlásokat a választási iroda 3 napon belül ellenőrzi. Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, az egyéni választókerületi képviselőjelöltet a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.
A közös egyéni választókerületi képviselőjelölt állítására vonatkozó szabályok
Két vagy több jelölő szervezet közös egyéni választókerületi jelöltet állíthat. 
Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az A4 jelű nyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen kell bejelenteniük az E2 jelű nyomtatványon. A közös jelöltre vonatkozó szabályok a továbbiakban megegyeznek az önálló jelölt állításának szabályaival.
Az egyéni választókerületi képviselőjelölt kiesése
A jelölt kiesik, ha
 • elhunyt,
 • a választójoga megszűnt,
 • a jelöltet állító jelölő szervezetet a választási bizottság törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,
 • a jelölésről 2019. október 12-én 16.00 óráig az  L7 nyomtatványon lemond.
 A lemondó nyilatkozatot az indulás helye szerinti helyi választási irodához kell eljuttatni, személyesen vagy meghatalmazott által.
KOMPENZÁCIÓS LISTA ÁLLÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON
A 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi kerületekben a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzációs listán – szerezhetnek mandátumot.
Újfehértón 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum megszerzésére van lehetőség.
Kompenzációs listát valamely területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet állíthat, ha az érintett település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított
Azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerületek több mint felében közös egyéni választókerületi jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak. A közös jelölt csak a közös lista állítását alapozhatja meg, önálló lista állítása során közös jelölt nem vehető figyelembe.
A kompenzációs listát legkésőbb 2019. szeptember 10-én kell bejelenteni a listaállítás helye szerinti helyi választási bizottságnál (4244. Újfehértó, Szent István út 10.) az L5 jelű formanyomtatványon, amelynek minden jelöltsorához mellékelni kell egy SZ4 jelű formanyomtatványt.
A kompenzációs listára nem kell ajánlást gyűjteni!
A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető mandátumok száma. A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg, amit a lista bejelentése után nem lehet módosítani. Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.
A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig vonhatja vissza. A visszavonásra szintén az L5 jelű formanyomtatvány szolgál. A visszavont lista helyett a jelölő szervezet új listát nem állíthat.
Azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerületek több mint felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak. A közös listával kapcsolatos jognyilatkozatot a közös listát állító jelölő szervezetek képviselőinek közösen kell megtenniük.
A listán szereplő jelölt az SZ4 jelű formanyomtatványhoz csatolhatja arcfényképét, ha hozzájárul annak a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez. Ebben az esetben azt JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni, a polgármesterjelöltnél és az egyéni jelöltnél leírtak szerint.
A kompenzációs lista nyilvántartásba vétele
A helyi választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő listát – legkésőbb a bejelentését követő 4. napon – nyilvántartásba vesz.
 
JELÖLT ÁLLÍTÁSA A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON
2019. október 13-án, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával azonos napon, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. melléklete szerinti tizenhárom (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nemzetiséghez tartozó választópolgárok 5 évre megválasztják a települési, területi és az országos nemzetiségi önkormányzatok képviselőit is.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását nemzetiségenként a Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatában tűzte ki.
 Az NVB, egyezően a 2014. évi választásokkal, a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kizárólag azokon a településeken tűzte ki, ahol a 2011. évi népszámlálás adatai alapján az adott nemzetiséghez tartózó személyek száma legalább 25 fő volt.
Mivel Újfehértó településen a 2011. évi népszámlálás adatai szerint a roma nemzetiséghez tartozó személyek száma meghaladta a 25 főt (102 fő), így Újfehértó településen is kitűzésre került a Roma nemzetiségi képviselők választása.
A kitűzés ellenére a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását csak akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma (öt fő).
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a választópolgár vehet részt, aki legkésőbb szeptember 27-én 16 óráig felveteti magát a nemzetiségi névjegyzékbe. Aki ezt elmulasztja, az nem szavazhat a nemzetiségi képviselők választásán, és nem is indulhat jelöltként. Regisztrálni személyesen vagy levélben a lakóhely szerinti polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodában (a jegyzőnél), illetve interneten, a www.valasztas.hu oldalon lehet.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez Újfehértón 6 fő ajánlása szükséges.
A választáson kizárólag valamely területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság által jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet, független nemzetiségi jelölt nincs.
Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat. Egy személy csak egy településen fogadhat el jelölést.
Jelölt csak az adott nemzetiségi névjegyzékben szereplő személy lehet, ha
· a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható és
· a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán, valamint az ezt követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség jelöltje.
 
A települési nemzetiségi önkormányzati választáson jelöltként történő indulásnak, nem feltétele, hogy a jelölt az adott településen lakjon.
 
A magyarországi lakcímmel rendelkező EU-s állampolgárok, bevándoroltak, letelepedettek, menekültek nem vehetnek részt a nemzetiségi önkormányzati választáson, mivel csak magyar állampolgárok regisztrálhatnak nemzetiségi választópolgárként.
A jelöltként indulni szándékozó személynek az ajánlóív igénylésére szolgáló A6 jelű formanyomtatványon nyilatkozatnia kell arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, és a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
Települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet. Az Újfehértói Helyi Választási Iroda elérhetősége: 4244. Újfehértó, Szent István út 10. tel: 42/290-000, e-mail: jegyzo@ujfeherto.hu
 
Ajánlóívet a jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – az A6 jelű formanyomtatványon igényelhet.
Az ajánlóívek átvételére és az ajánlások gyűjtésére vonatkozóan a polgármester-jelölteknél leírt szabályok irányadóak, azzal, hogy az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A6 jelű formanyomtatvány benyújtásával.
Egy nemzetiségi választópolgár egy adott nemzetiség több jelöltjét, illetve listáját is ajánlhatja, de egy jelöltet, listát csak egyszer. Csak annak a nemzetiségnek a jelöltjeit lehet ajánlani, amilyen nemzetiségként a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával Újfehértó Város Helyi Választási Bizottságánál (4244. Újfehértó, Szent István út 10.)
Az ajánlások szakaszos leadására nincs lehetőség! A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát.
A jelölt bejelentésére az E3 jelű formanyomtatvány szolgál.
Az E3 jelű nyomtatványhoz lehet csatolni a jelölt arcképét, ha hozzájárul annak a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez. Ebben az esetben az álló formátumú fényképet JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni és a fájlt az alábbiak szerint kell elnevezni: „a jelölt személyi azonosítója_foto”. A jelölt a nyomtatványon kérheti  továbbá nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is a szavazólapon és a választások hivatalos oldalán, amit MS Word fájlban, nyomtatott nagybetűkkel kell mellékelni, és a fájlt az alábbiak szerint kell elnevezni: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”.
A leadott ajánlásokat a helyi választási iroda 3 napon belül ellenőrzi. Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, a jelöltet a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – nyilvántartásba veszi.
A közös települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt állítására vonatkozó szabályok
Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat.
Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az A6 jelű nyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen kell bejelenteniük az E3 jelű nyomtatványon. Egyebekben a közös jelölt állításának szabályai azonosak az önálló jelölt állítására vonatkozó szabályokkal.
A nemzetiségi önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, és ezt június 26-ig létesítette, valamint a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, az választhat, hogy melyik településen szeretne részt venni a választáson. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától. Átjelentkezni október 9-én 16 óráig lehet. Az átjelentkezés a nemzetiségi választásra és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására együtt történik.
A nemzetiségi önkormányzati választáson mozgóurnával való szavazásra az alább rögzített szabályok irányadóak.
 
MOZGÓURNAIGÉNYLÉS, ÁTJELENTKEZÉS
 
Mozgóurnaigénylés
Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok igényelhetnek mozgóurnát, akik:
 • mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,
 • vagy fogvatartásuk miatt akadályozottak
 (amennyiben az a cím, ahova a mozgóurnát kéri és a választópolgár lakcíme ugyanabban a szavazókörben található).
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.
 
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig
nyújthat be. [Ve. 103. § (2) bekezdés]
 
Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
 
Átjelentkezés:
Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, és ezt június 26-ig létesítette, valamint a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, az választhat, hogy melyik településen szeretne részt venni a választáson. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától. Átjelentkezni október 9-én 16 óráig lehet. Az átjelentkezési kérelmet augusztus 8-tól lehet benyújtani.
 
Az átjelentkező választópolgár
a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig
visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. [Ve. 307/A. § (4) bekezdés]
 
A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti. [Ve. 307/B. § (2) bekezdés]
 
ELLENŐRIZZÉK OKMÁNYAIKAT!
A szavazás módjára vonatkozó szabályokról később tájékoztatjuk Önöket, de már itt felhívom a figyelmüket arra, hogy a szavazás során a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját (lakcímkártyával).
 
Érvényes személyazonosító okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség, ezért kérem ellenőrizzék okmányaikat és amennyiben szükséges, intézkedjenek az érvényes okmányok beszerzéséről.
 
 
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
A választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat a Helyi Választási Iroda látja el. A választásokért felelős: dr. Szűcs Andrea HVI vezető (jegyző). A HVI címe: 4244. Újfehértó, Szent István út 10., Telefonszám: 42/290-000, 06/30 66-34-218, e-mail: jegyzo@ujfeherto.hu, Telefax: 06/42/290-003.
 
Ajánlóíveket igényelni, a jelölteket bejelentő nyomtatványokat benyújtani az Újfehértói Polgármesteri Hivatalban (4244. Újfehértó, Szent István út 10.) lehet. Ügyintézők: Pellesné Kolló Edit Mária, Nagy Zoltán Józsefné. A hosszú várakozási idő elkerülése érdekében, kérjük a földszinten a portai ügyfélszolgálaton szíveskedjenek jelezni az igénylési, bejelentési szándékukat. Az ajánlóívek igényléséhez és a jelöltek, kompenzációs listák bejelentéséhez szükséges nyomtatványok letölthetők: https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok1
Forrás: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról, 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról, 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok2
A választással kapcsolatos további információkról későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
Újfehértó, 2019. augusztus 22.
                                                                                                          Dr. Szűcs Andrea
                                                                                                               HVI vezető