Friss hírek

Tájékoztató

Baromfitartók figyelmébe!

 

Tégláson megállapított és bejelentett magas patogenítású madárinfluenza kitörés miatt a korábban elrendelt védőkörzet területét kiterjesztem Újfehértó település területének azon részére, amelyet a térképen a kitörés köré meghúzott 3 km sugarú kör érint

- A védőkörzetben elhelyezkedő gazdaságokban minden baromfiállományt és egyéb, fogságban tartott szárnyast a gazdaság kijelölt épületében zártan kell tartani. Amennyiben ez a gyakorlatban nem megoldható, vagy veszélyeztetné az állatok jólétét, azokat a gazdaság valamely más helyén kell elkülöníteni, úgy, hogy ne érintkezhessenek a gazdaságban található többi baromfiállománnyal vagy más, fogságban tartott madarakkal. Továbbá minden ésszerű lépést meg kell tenni a vadon élő madarakkal való érintkezésük minimálisra csökkentése érdekében.

-Az állati hullákat a lehető leghamarabb ártalmatlanítani kell a hatósági állatorvos utasításai szerint. - A baromfi vagy más, fogságban tartott madarak, valamint a hús, takarmány, trágya, hígtrágya és alom, és minden más, vírussal történt kontaminációra gyanús dolog vagy anyag szállítására használt járművet és eszközt, valamint a gazdaságba belépő vagy onnan távozó személyek által használt minden, a vírussal történt kontaminációra gyanús járművet a fertőzést követően a hatósági állatorvos által meghatározott módon takarítási, fertőtlenítési eljárásnak kell alávetni.

- A gazdaságba csak a megyei kormányhivatal engedélyével vihető be baromfi, más, fogságban tartott szárnyas vagy háziasított emlős. Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra az emlősökre, amelyeknek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol nem érintkeznek a háztáji baromfival vagy más, fogságban tartott szárnyassal, és nincs hozzáférésük olyan ketrechez vagy területhez, ahol ilyen háztáji baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartanak.

-A gazdaságban a megnövekedett morbiditást vagy mortalitást, vagy a gazdaság termelési adataiban bekövetkezett jelentős negatív változást a tulajdonosnak haladéktalanul jelentenie kell a járási hivatalnak, amely elvégezteti a szükséges vizsgálatokat.

Ilyen negatív változások ha a takarmány- és vízfelvétel csökkenése meghaladja a 20%-ot, a tojástermelés visszaesése két napnál tovább meghaladja az 5%-ot,) egy hét alatt az elhullási arány meghaladja a 3%-ot, bárminemű, madárinfluenzára utaló klinikai tünetet vagy kórbonctani elváltozást

A gazdaságba belépő vagy onnan távozó valamennyi személynek be kell tartania a madárinfluenza terjedésének megakadályozását célzó járványvédelmi intézkedéseket, különös tekintettel:

-a gazdaságban használatos öltözet cseréjére

-a gazdaság bejáratában történő kéz- és lábfertőtlenítésre

-a látogatási naplóba valamennyi a gazdaságba belépő személy adatainak bejegyzésére. Tilos a védőkörzetekben lévő gazdaságokból a baromfi vagy más madarak tartásából származó használt almot, trágyát vagy hígtrágyát kivinni vagy szétszórni. A megyei kormányhivatal külön kérelemre engedélyezheti a kiszállítást megfelelő helyre.

A védőkörzetben tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vásárainak, piacainak, kiállításainak vagy egyéb csoportos bemutatásának, illetve versenyének a rendezése. A védőkörzetben tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vadállomány újratelepítése céljából történő szabadon engedése.

A védőkörzet területén belül tilos – a gazdaságok magánjellegű szervizútjain történő szállítás kivételével – a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak, tojás és a baromfi vagy más madarak hulláinak gazdaságokból az utakon történő és vasúti szállítása.

A védőkörzetben lévő vágóhidakról, daraboló üzemekből és hűtőházakból tilos a baromfihús szállítása, kivéve, ha azt a védőkörzeteken kívülről származó baromfiból állították elő és a védőkörzeteken belülről származó baromfihústól elkülönítve tárolták és szállították, vagy a védőkörzeten belüli gazdaságban a legkorábbi fertőzés becsült időpontja előtt legalább 21 nappal előbb beszállított baromfiból állítottak elő, és amelyet az előállítás óta az ezen időpont után előállított húsoktól külön tároltak és szállítottak.

Az állat és termék szállítási tilalom nem vonatkozik a védőkörzeten közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállításra. Az állat és termékszállítások speciális eseteiben egyedi kérelemre felmentések adhatók a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairó 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 23-27. §- ben leírtak szerint.

A védőkörzetben valamennyi baromfitartó gazdaságot és annak baromfiállományát a tartóknak be kell jelenteni és bejelentésük alapján a járási főállatorvosnak nyilvántartásba kell vennie. A számba vett kereskedelmi célú gazdaságokat a baromfi és más, fogságban tartott madarak klinikai vizsgálata céljából a hatósági állatorvosnak a lehető leghamarabb fel kell keresnie és szükség esetén a készenléti tervben meghatározottak szerint mintát kell vennie a laboratóriumi vizsgálatokhoz. A gazdaságban tett látogatásokról és azok megállapításairól jegyzőkönyvet kell felvenni és azt meg kell őrizni. A nem kereskedelmi célú gazdaságokat a hatósági állatorvosnak legkésőbb a védőkörzet feloldását megelőzően kell meglátogatnia.

A járási hivatalnak a védőkörzet határán a körzet fő közlekedési útjain jól látható „Védőkörzeti zárlat madárinfluenza miatt”, feliratú táblát kell elhelyezni.

Az érintett települések jegyzőjének illetve az illetékes járási hivatal vezetőjének minderről a lakosságot tájékoztatni kell, a határozatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

 

A határozat visszavonásig érvényes!

 

 

 

                                                                                        dr. Tamás Péter Ferenc
                                                                                               megyei főállatorvos
                                                                                   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
                                                                                                  KormányhivatalBaromfitartók figyelmébe!

 

Tégláson megállapított és bejelentett magas patogenítású madárinfluenza kitörés miatt a korábban elrendelt megfigyelési/felügyeleti körzet területét kiterjesztem Újfehértó település területének azon részére, amelyet a térképen a kitörés köré meghúzott 10 km sugarú kör érint

 

A megfigyelési körzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra / háztáji udvarokra az alábbi intézkedéseket rendelem el:

A gazdaságok be-és kijáratánál járművek- és személyek fertőtlenítésére alkalmas eszközt és fertőtlenítőszert kell elhelyezni. A baromfitartó gazdaságokkal érintkezett bármilyen eszközt, járművet, beleértve a gazdaságba belépő vagy onnan távozó személyek járműveit is, haladéktalanul takarítani, fertőtleníteni kell. A személy- és gépjármű forgalmat lehetőség szerint minimalizálni kell.

A megfigyelési körzetben baromfi és más, fogságban tartott madarak vagy háziasított emlősfajok csak a megyei kormányhivatal engedélyével vihetők be a baromfit tartó gazdaságokba, illetve onnan ki. Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra az emlősökre, amelyeknek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol nem érintkezhetnek háztáji baromfival vagy más, fogságban tartott madarakkal és ketreceikkel

A gazdaságban észlelt megnövekedett megbetegedési vagy elhullási arányt, továbbá a termelési adatokban bekövetkezett jelentős változást, különös tekintettel az alábbiakra:

- a takarmány- és vízfelvétel csökkenése meghaladja a 20%-ot,

- a tojástermelés visszaesése két napnál tovább meghaladja az 5%-ot, - egy hét alatt az elhullási arány meghaladja a 3%-ot,

- bárminemű, a madárinfluenzára utaló klinikai tünetet vagy kórbonctani elváltozást a tulajdonosnak haladéktalanul jelentenie kell a járási hivatalnak.

Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi és tojás megfigyelési körzeten belüli mozgatása, kivéve a megfigyelési körzeten át közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállítást.

Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi és tojás szállítása a megfigyelési körzetből a megfigyelési körzeten kívül fekvő gazdaságokba, vágóhidakra, csomagoló központokba, vagy tojástermékek előállítására szolgáló létesítménybe.

Kizárólag a megyei kormányhivatal engedélyével lehet megfigyelési körzeten kívülről származó, az azonnali levágásra szánt baromfi a megfigyelési körzeten belül található kijelölt vágóhídra történő közvetlen szállítása, és az ilyen baromfiból származó nyers hús kivitele a megfigyelési körzet területéről. A megfigyelési körzetben tilos a baromfi vagy más madarak tartásából származó használt alom, trágya, hígtrágya kivitele, szétszórása, kivéve, ha azt a megyei kormányhivatal engedélyezte.

A megyei kormányhivatal engedélyezheti a trágyának a megfigyelési körzetben fekvő gazdaságból valamely kijelölt telepre történő szállítását a madárinfluenza vírusának ártalmatlanítását szolgáló kezelés vagy későbbi kezelés célját szolgáló köztes tárolás céljából.

 

Az élő baromfi, más, fogságban tartott madarak, takarmány, trágya, hígtrágya, alom és minden más a vírussal történt kontaminációra gyanús dolog vagy anyag szállításához használt járművet és eszközt takarítási, fertőtlenítési, eljárásnak kell alávetni.

A megfigyelési körzetben tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vásárainak, piacainak, kiállításainak, vagy egyéb bemutatóinak, versenyének a tartás.

Tilos a baromfi, vagy más fogságban tartott madarak vadállomány újratelepítése céljából történő szabadon engedése.

A járási hivatalnak a település határán a fő közlekedési utakon „Madárinfluenza megfigyelési körzet” feliratú táblát kell elhelyezni.

Az érintett települések jegyzőjének illetve az illetékes járási hivatal vezetőjének minderről a lakosságot tájékoztatni kell, a határozatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

 

A határozat visszavonásig érvényes!

 

 

 

                                                                                        dr. Tamás Péter Ferenc

                                                                                               megyei főállatorvos

                                                                                   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

                                                                                                  Kormányhivatalterkep-2022-06-14