Friss hírek

TÁJÉKOZTATÓ Nevelési – és iskolakezdési támogatásról

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Újfehértó Város Képviselő-testülete tárgyévben is biztosítja a nevelési- és iskolakezdési támogatást.

A települési támogatást Újfehértón bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen itt tartózkodó, a bölcsődei vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek, valamint az általános iskolai, középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló jogán a törvényes képviselő,az erre rendszeresített formanyomtatványon 2022. szeptember 01. napjától 2022. szeptember 20. napjáig igényelheti a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán ügyfélfogadási időben. A támogatás igénylésének további feltétele, a kérelemmel érintett háztartás vonatkozásában az egy főre jutó jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 650%-át – azaz a 185.250 Ft - összeget nem haladhatja meg.

 

A nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (fsz.9. iroda) valamint a www.ujfeherto.hu oldalról is letölthető.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő, ezen időpontot követően

kérelem befogadására nincs lehetőség.

 

A támogatásra jogosult a középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló saját jogán, aki 18. életévét tárgyévben töltötte be, és az általa lakott háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 650 %-át nem haladja meg.

 

A kérelemhez csatolni szükséges a kérelmező és a kérelemmel érintett ingatlanba bejelentkezett, illetve ott tartózkodó személyek jövedelmét igazoló okiratokat(munkabér, családi pótlék, vállalkozásból származó jövedelem…stb.), a kérelmező által megadott folyószámla hitelt érdemlő igazolására alkalmas okiratot (folyószámla-kivonat, értesítő .. stb. másolata.), valamint a középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató tanuló esetén a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló jogviszonyról szóló tanulói jogviszony igazolást. Az újfehértói állandó bejelentett lakcímet igazoló hatósági igazolványok kizárólag bemutatásra szükségesek.Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik aktív folyószámlával, abban az esetben családtag, hozzátartozó számlaszáma is megadható.

Kérem Önöktől, hogy a kérelemnyomtatvány kitöltésére és a melléketek teljeskörű becsatolására fokozott figyelmet fordítsanak.

 

A támogatás mértéke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint 60 napon belül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermek jogán gyermekenként 8.000.- forint, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben legalább 60 napja nem részesülő gyermek jogán gyermekenként 12.000. – forint, mely támogatási összeg a kérelmek egységes feldolgozását követően - a kérelmező által megadott folyószámlára utalással kerül kifizetésre.

 

Újfehértó, 2022. augusztus 24.

                                                                                       Dr. Hosszú József sk.

                                                                                          polgármester