Közérdekű bejelentések


Közérdekű bejelentéseit az alábbi elérhetőségeken megteheti:


kozerdeku@ujfeherto.hu

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020.(V.8.) Korm. rendeletnek való megfelelés érdekében az alábbi az engedélyköteles tevékenység bejelentését visszavonásig, az alábbi e-mail címen is megtehetik:

kozerdeku@ujfeherto.hu

Felhívom figyelmüket, hogy a rendelet értelmében az engedélyköteles tevékenység a beérkezett kérelemtől számított 8 (nyolc) napon belül történő értesítés közlését követően végezhető. Az eljárás lefolytatása előtti kérelmező értesítése a Hivatal részéről történhet elektronikusan, szóban vagy távközlő berendezés útján.

Amennyiben a megjelölt és a veszélyhelyzet idejére e célra rendszeresített e-mailen továbbított kérelem tartama szerint:

a)  a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik e rendelet hatálya alá,

b)   az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése,   a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll,

c)    a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható,

d)   a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy abból az a) vagy a b) pont szerinti feltételek fennállására nem lehet megalapozott következtetést levonni, vagy

e)   a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni,

a hatóság a tevékenység végzését végzéssel megtiltja. E végzést indokolni nem kell és jogorvoslatnak a döntéssel szemben nincs helye.

 

A rendelet hatálya alól kivett ügyekamelyek végzése során e rendelkezések nem alkalmazhatóak- a következők:

 1. Anyakönyvi engedélyezés
 2. Határrendészeti engedélyezések
 3. Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek
 4. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezése
 5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások
 6. Vezetékjog engedélyezés
 7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. Fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások
 8. Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek
 9. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése
 10. Földügyi és földforgalmi eljárások
 11. Erdő igénybevételével összefüggő ügyek
 12. Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások
 13. Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások
 14. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések
 15. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárások
 16. Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások
 17. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások
 18. Köznevelési nyilvántartásbavételi és engedélyezési eljárások

 

Kérem, hogy az eljárás és az ahhoz szükséges adatok, iratok vonatkozásában érdeklődjenek az bejelentéssel végezhető tevékenység engedélyezésében illetékes osztályok osztályvezetőinél vagy ügyintézőinél. A tevékenység végzésének e formában történő megkezdése csak akkor lehet eredményes, gyors és hatékony, amennyiben az engedélyezéshez szükséges –legalább a minimum- adatok rendelkezésre állnak.

 

Újfehértó, 2020. május 18.

 

 

                                                                                                                     Dr. Veres Ildikó

                                                                                                                               jegyző