Adásvételi szerződések hirdetmény útján történő közzététele

Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztály

Tel.: 42/290-000, 109-es mellék
Fax: 42/290-003
E-mail: szocialisosztaly@ujfeherto.hu

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8:00 – 13:00

Kedd – Csütörtök - Péntek 8:00 – 12:00

Szerda 8:00 – 17:00


 

Ügymenetekhez tartozó letölthető nyomtatványok itt

 

I. Adásvételi szerződések

hirdetmény útján történő közzététele

 

Az eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére a felek aláírásától számított 8 napon belül kérelmet kell benyújtani, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt, kivéve, ha az adásvételi szerződés szerinti vevő az állam mint első helyen álló elővásárlásra jogosult. A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A közzétételi kérelem adattartalmát az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A közzétételi kérelem egyben hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül, ha az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött.Ha az eladó az adásvételi szerződésben megadta a vevő javára szóló bejegyzési engedélyt, úgy a közzétételi kérelemhez kötelezően mellékelni kell az adásvételi szerződés szerinti vevő, vevők javára történő tulajdonjog bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatvány jogi képviselő által kitöltött példányát is.

A Jegyzőhöz 4 eredeti példány szerződést kell benyújtani, melyből 1 példánynak biztonsági papíron kell készülnie.

Ha a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra, vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra a törvényben meghatározott példányszámban az adásvételi szerződések, a jegyző az eladót legfeljebb 5 napos határidő megállapításával haladéktalanul felhívja a hiányosságok pótlására, vagy a szerződésnek a törvényben előírt megfelelő példányszámban való csatolására.

Fontos, hogy a jegyző a közzétételi kérelem teljesítése során nem vizsgálja az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatványt, valamint az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat.

A jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, ha

a) az eladó a jegyzői hatóság felhívásának határidőn belül nem tett eleget,

b) a közzétételi kérelem nem az eladótól származik.

A jegyző amennyiben megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, erről a kérelemhez csatolt iratok visszaküldésével egyidejűleg értesíti az eladót, illetve amennyiben a közzétételi kérelem az eladótól származik, a kérelmezőt is.

A jegyző a benyújtott közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti adásvételi szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdésében előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat, továbbá az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot. Ez a szerződéspéldány kerül közzétételre az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarorszag.hu kormányzati portálon (a továbbiakban: kormányzati portál). Az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésének napja az a nap, amikor az adásvételi szerződés a kormányzati portálon közzétételre került. A jegyző a közzétételre kerülő adásvételi szerződésre rávezeti a közzététel időpontját és a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

Az adásvételi szerződésnek a kormányzati portálon való közzététele céljából a jegyző az anonimizált adásvételi szerződést beérkezését követő 15 napon belül megküldi a kormányzati portált üzemeltető szervezetnek.

A jognyilatkozat megtételére nyitva álló 60 napba nem számít bele a kifüggesztés és a levétel napja. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel (pl: hétvége, ünnepnap), úgy a határidő a következő munkanapon jár le. Ebben az esetben a levétel napja is tolódik, amely a lejárat napját követő munkanap.

A jegyző iratjegyzékkel együtt a hozzá benyújtott adásvételi szerződéseket, és az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait, továbbá a működtető szervezet által a közzététel időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus8 napon belül, az ott meghatározottak részére megküldi. Ha az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a jegyző a közzétételi kérelem másolati példányát, az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatványt is megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Az okiratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről - azzal egyidejűleg - értesíti az eladót.

 Egyéb fontos információ:

„ Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.” (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (6) bek.)

 

Az eljárás jogi alapja:

  • A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
  • A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
  • Az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

Eljáró hatóság:

Újfehértó Város Jegyzője

Ügyintéző: Veress Aliz ügyintéző

Elérhetőség: 42/290-000/109. mellék

E-mail: szocialisosztály@ujfeherto.hu

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területe

 

Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: kifüggesztés 15 napon belül

                                     kifüggesztés ideje: 60 nap
                                     iratok továbbítása 8 nap

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

-          Adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem (formanyomtatvány)

-          4 db eredeti adásvételi szerződés (1 példány biztonsági papíron)

 

II. Haszonbérleti szerződések

hirdetmény útján történő közzététele

 A föld haszonbérbe adása esetén a földre vonatkozó, és a haszonbérbeadó által elfogadott haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a felek aláírásától számított 8 napon belül a haszonbérbeadónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére meg kell küldeni az előhaszonbérleti jog jogosultjaival hirdetményi úton történő közlés érdekében. A közzétételi kérelem adattartalmát az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Több föld egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbe adása esetén haszonbérbeadó a haszonbérleti szerződésben szereplő földek fekvése szerinti bármelyik illetékes települési önkormányzat jegyzője részére benyújthatja a közzétételi kérelmet.

Az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződésnek a közlése során a szerződést három eredeti példányban kell benyújtani a föld fekvése szerint illetékes jegyzőhöz. A haszonbérleti szerződéshez csatolni kell az előhaszonbérleti jogosultságot igazoló okiratokat.

A jegyző a közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti haszonbérleti szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a haszonbérbeadó és a haszonbérlő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot és ezt a szerződéspéldányt az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarorszag.hu kormányzati portálon közzé teszi.

A jegyző a közzétételre kerülő haszonbérleti szerződésre rávezeti a közzététel időpontját az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

A jegyző a közzétételre megküldött haszonbérleti szerződésre a kormányzati portálról történő levétel napján rávezeti a levétel napját, valamint az elektronikus közzététel megtörténtének tényét. A haszonbérleti szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése esetén a jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett szerződésre a levétel napját, és a kifüggesztett szerződéspéldányt az okirattárában helyezi el.

A jegyző iratjegyzékkel együtt a hozzá benyújtott haszonbérleti szerződéseket és az előhaszonbérletre jogosultak jognyilatkozatait, továbbá a működtető szervezet által a közzététel időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus igazolást 8 napon belül meghatározott határidőben, az ott meghatározottak részére megküldi. Ha a haszonbérleti szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a jegyző a közzétételi kérelem másolati példányát, valamint az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Az iratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről - azzal egyidejűleg - értesíti a kérelmező haszonbérbeadót.

Egyéb fontos információ:

„ Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.” (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (6) bek.)

 

Az eljárás jogi alapja:

  • A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
  • A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
  • Az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

Eljáró hatóság:

Újfehértó Város Jegyzője

Ügyintéző: Istenes-Kalocsai Zsuzsanna ügyintéző

Elérhetőség: 42/290-000/109. mellék

E-mail: szocialisosztály@ujfeherto.hu

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területe

 

Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: kifüggesztés 15 napon belül

                                     kifüggesztés ideje: 15 nap
                                      iratok továbbítása 8 nap

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

-          Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem (formanyomtatvány)

-          3 db eredeti haszonbérleti szerződés