AnyakönyvAnyakönyv

 Az ügyintézés helye: 4244 Újfehértó Polgármesteri Hivatal Földszint 6. szoba

Anyakönyvvezető:  Terázné Fejes Edina  (tel.: 42/290-000  103-as mellék)

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 08.00-12.00  óráig

Kedd: 08.00-12-00 óráig

Szerda: 08. 00. – 12. 00 , 13. 00 – 17. 00 óráig

Csütörtök: 08.00 - 12.00 óráig

Péntek: 08.00.-12.00 óráig

Állampolgársági eskü/fogadalom tétele
Anyakönyvi kivonatok kiállítása
Apai elismerő nyilatkozat tétele
Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
Haláleset bejelentésével és anyakönyvezésével kapcsolatos információ
Házassági név módosítása
Házasságkötés bejelentése
Külföldi állampolgár házasságkötése
Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése
Születési név változtatása miniszteri engedélyével
Újfehértó településen történt születés anyakönyvezése

 Kérelem anyakönyvi kivonat kiállításához itt letölthető: kérelem

 Anyakönyvi kivonatok kiállítása

Hatáskörrel rendelkezik: anyakönyvvezető

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: szóban és írásban

Ügymenet leírása:

Kérelemre a születésekről, házasságkötésekről és halálesetekről anyakönyvi kivonatot állítunk ki. A kivonat kérhető személyesen, illetve postai úton is. Mindkét esetben fontos, hogy a kérelmező megadja a születés, házasságkötés vagy haláleset helyét, pontos dátumát, illetve a hozzá kapcsolódó személyi adatokat. Az anyakönyvi kivonat kiállítására 8 napon belül kerül sor. Postán kért kérelem esetén címünk: (Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetője 4244 Újfehértó, Szent István út 10.)

 

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

 • a kérelmező személyazonosító okmánya és lakcímkártyája,
 • amennyiben meghatalmazott jár el, úgy meghatalmazás is szükséges.


Vonatkozó jogszabályok:

-         2010. évi I. Tv.7.  az anyakönyvi eljárásról

-         429/2017. (XII.20.) Korm.rendelet.az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes  

           szabályairól 

-         1990. évi XCIII. Tv. Az illetékekről

 

Újfehértó településen történt születés anyakönyvezése

Hatáskörrel rendelkezik: anyakönyvvezető.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: formanyomtatványon.

Ügymenet leírása:

Újfehértó településen történt születést bejelentésre anyakönyvezzük. A bejelentést általában a szülést levezető orvos, szülő, ill. hozzátartozó teszi meg. Az iratok beérkezését követően az anyakönyvvezető elvégzi a szükséges adategyeztetéseket, majd anyakönyvezi az újszülöttet, melyről születési anyakönyvi kivonatot állít ki a kérelmező részére.


Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

 • 300 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat, vagy az elektronikus anyakönyvbe való rögzítés, ha a gyermek házasságban született
 • az anya családi állapotát igazoló okirat, ha a gyermek nem házasságban született (elvált családi állapot esetén: házassági anyakönyvi kivonat, melyben szerepel a válás ténye vagy a bontó ítélet, özvegy családi állapot esetén: a volt férj a halotti anyakönyvi kivonata vagy a házassági anyakönyvi kivonat, melyben szerepel a haláleset ténye).
 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, ha van
 • apa, anya személyazonosító okmánya és lakcímkártyája.

Eljárási illeték: nincs.

Vonatkozó jogszabályok:

- 2010. évi I. Tv.  az anyakönyvi eljárásról

- 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

 

  Házasságkötés bejelentése

Az anyakönyvvezető a házassági eljárás során az alábbiakat vizsgálja:

 • személyazonosságot,
 • állampolgárságot,
 • jogképességet, cselekvőképességet,
 • a családjogi törvényben meghatározott rokonságot,
 • a házasulók családi állapotát.

Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok:
- a házasulandók érvényes személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya) vagy más személyes irat ami az állampolgárságot is igazolja
- a házasulandók születési anyakönyvi kivonata, vagy elektronikus anyakönyvben való                               rögzítés
- a házasulandók családi állapot igazolása (elvált családi állapot esetén a házasságot felbontó jogerős bírósági ítélet, házassági anyakönyvi kivonat, melynek megjegyzés rovatában szerepel a válás ténye, vagy elektronikus anyakönyvben való rögzítés, özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy az elektronikus anyakönyvbe való rögzítés)

A házasulandók házasságkötési szándékukat azon települése anyakönyvvezetőnél jelenthetik be, ahol a házasságkötést szeretnék. A bejelentést két személy együttesen, személyesen jelentik be, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, ez a jegyzőkönyv lesz később a házassági anyakönyvi bejegyzés alapirata. A jegyzőkönyv a kiállítástól számított 12 hónapig érvényes, ebből következik, hogy a házasságkötési szándékot korábban is be lehet jelenteni. 

A házasságkötést 30 napos várakozási idő előzi meg, tehát a házassági szándék bejelentése után leghamarabb a 31. napra lehet kitűzni  a házasságkötést. A jegyző indokolt esetben a 30 napos várakozási idő alól felmentést adhat. 

 Az a magyar állampolgár, aki külföldön kíván házasságot kötni, és az adott állam anyakönyvvezetője tanúsítvány bemutatását kéri a házasulandótól, keresse meg a lakóhelye szerint illetékes anyakönyvvezetőt, aki tájékoztatni fogja a tanúsítvány kiállításának feltételeiről.

Külföldi állampolgár esetében a házasságkötési szándék bejelentésekor benyújtott bármilyen külföldi okiratot hitelesen le kell fordíttatni magyarra. Csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (közismert nevén: OFFI)fordítóiroda fordításai fogadható el.

 Nem magyar állampolgár házasságkötési szándékának bejelentése után az ehhez szükséges iratokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya részére, elbírálás céljából az anyakönyvvezető megküldi. Amennyiben a külföldi fél által benyújtott iratok megfelelnek a jogszabályban előírt feltételeknek, úgy pozitív elbírálás után a házasságkötés időpontját a felek kérésének megfelelően az anyakönyvvezető kitűzi. Külföldi állampolgár házasságkötésekor az anyakönyvi kivonatot és egy anyakönyvi másolatot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak, külföldre történő továbbítás céljából megküldi.

 Az anyakönyvvezető a házasságot megköti, közreműködik annak ünnepélyes lebonyolításában. A férj vagy a feleség (vagy mindkettő) nevének megváltozása miatt személyazonosító igazolvány kicserélésére felhívja a figyelmet. Átadja a házassági anyakönyvi kivonatot, valamint teljesíti az előírt adatszolgáltatásokat.

Korlátozottan cselekvőképes16 -18 éves kor között - kiskorú esetében, amennyiben az jogerős gyámhatósági engedéllyel házasságot kötött, az engedélyezésben eljáró gyámhatóságot az anyakönyvvezető a házasság megkötéséről értesíti.

 A házasság megkötése után, a családi állapot és névviselés megváltozását az országos személyadat és lakcímnyilvántartásban, az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszerben, jegyzőkönyv formájában rögzíti. A jegyzőkönyvet a házasság megkötése és az adatszolgáltatás teljesítését követően, az anyakönyvi irattárban elhelyezi.

A házasságkötéssel felmerülő költségek:

Az eljárás illetékmenetes.

-a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés többletszolgáltatási díja 15.000,-Ft + ÁFA

- a hivatali munkaidőn kívüli, vagy munkaidőben hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi

   esemény többletszolgáltatási díja: 50.000,-Ft+ÁFA

Alkalmazott jogszabály:

 

-         2010.évi I. Tv. az anyakönyvi eljárásról

-         429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes    

         szabályairól

-         9/2020. évi (II. 28.) Újfehértó város Önkormányzata Képviselő-

         testületének  rendelete           

 

Haláleset bejelentésével és anyakönyvezésével kapcsolatos információ

A haláleset intézetben és intézeten kívül történhet. Intézetben történt halálesetről jegyzőkönyv és statisztikai lap kiállításának kötelezettsége és a bejelentés terheli az intézetet. Az intézet kategóriába nemcsak a megyei kórház, de a szociális otthonok és hasonló intézmények is ide sorolhatóak. Intézeten kívül történt haláleset anyakönyvezésekor a jegyzőkönyvet és a hozzá tartozó statisztikai lapot az anyakönyvvezető állítja ki.

A haláleset anyakönyvezése a bejelentéskor készült jegyzőkönyv, és az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány alapján történik.

A haláleset anyakönyvezéséhez szükséges:

- az elhalt személy születési és/vagy házassági , özvegy családi állapot esetén pedig a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy az elektronikus anyakönyvbe való rögzítése.

- Szükséges továbbá a személyazonosító igazolvány, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

- amennyiben az elhalt rendelkezett érvényes útlevéllel és

- érvényes új típusú vezetői engedéllyel, úgy ezen okmányokat, azok bevonása céljából a haláleset anyakönyvezésekor az anyakönyvvezető részére át kell adni.

Amennyiben a haláleset anyakönyvezésekor a hozzátartozó vagy halálesetet bejelentő személy az anyakönyvezéshez szükséges anyakönyvi kivonatokkal, vagy azok valamelyikével nem rendelkezik, úgy azt az anyakönyvvezető az adatok egyeztetése és ellenőrzése céljából, hivatalból beszerzi.

Az adatok ellenőrzése és az állampolgárság vizsgálata után, a halálesetet az anyakönyvvezető az Elektronikus Anyakönyvi  Rendszerbe bejegyzi. Erről anyakönyvi kivonatot állít ki, s azt a hozzátartozó, meghatalmazott, illetve a halálesetet anyakönyveztető részére átadja. Igazolást ad ki az anyakönyvvezető a bevont személyi okmányokról, valamint a halott-vizsgálati bizonyítvány hozzátartozói példányát bélyegzőlenyomattal látja el. Teljesíti az előírt adatszolgáltatásokat.

A bevont személyazonosító okmány(oka)t a Járási Hivatal Okmányirodája részére jegyzékkel együtt megküldi.

A hozzátartozónak lehetősége van az elhalt személy személyazonosító igazolványának és/vagy útlevelének megtartására, amelyre nyilatkoznia kell. A visszakért okmányokat az anyakönyvvezető érvényteleníti és átadja a hozzátartozó részére. Az okmányirodát e tényről hivatalból értesíti. A halott-vizsgálati bizonyítvány erre szolgáló (III.) példányát a lakóhely szerint illetékes jegyzőnek a hagyatéki eljárás megindítása céljából megküldi.

 Nem magyar állampolgár halálesetéről anyakönyvi kivonatot és anyakönyvi másolatot állít ki, melyet a Minisztérium részére - külföldre történő továbbítás céljából -, megküldi. A Magyarországon lakó külföldi állampolgár halálesetéről a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Regionális Igazgatóságát értesíti.

A haláleset tényét az országos személyadat-és lakcímnyilvántartásba rögzíti. A feldolgozás után az iratokat az anyakönyvi irattárban elhelyezi.

            Az eljárás illetékmentes.        

-         2010.évi I. Tv. az anyakönyvi eljárásról

-         429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes            szabályairól

 

 

 

 

Házassági név módosítása

Hatáskörrel rendelkezik: anyakönyvvezető
Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:

 Házassági név változtatására irányuló kérelmet személyesen lehet előterjeszteni bármely anyakönyvvezetőnél, vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél.
 
A névváltoztatási szándékról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.
 
Ha a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető a kérelmet teljesíti, a változást az EAK-ba bejegyzi, és anyakönyvi kivonatot állít ki az új névre. A változást a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban is rögzíti. 
 
Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

 • a kérelmező személyazonosító okmánya és lakcímkártyája,
 • válás utáni névmódosítás esetén bontóítélet egy jogerősített példánya,
 • záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat, vagy az elektronikus anyakönyvbe való rögzítés
 • eljárási illeték nincs (2021.01.01-től)

Vonatkozó jogszabályok:

- 2010. évi I. Tv. az anyakönyvi eljárásról
- 429/2017. (XII.20.) Korm.  rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes                         szabályairól  

-         1990. évi XCIII. Tv. Az illetékekről

- 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról.

 Külföldi állampolgár házasságkötése

 A nemzetközi magánjogi kódex - 1979. év 13. tvr. - 38 .§-a szerint, ha nem magyar állampolgár  kíván Magyarországon házasságot kötni, igazolnia kell, hogy a házasságkötésnek saját,  személyes joga szerint nincs akadálya.

 A házassági szándék bejelentéséhez szükséges iratok:

 A magyar állampolgár házasuló részéről:

▪      Érvényes magyar személyi igazolvány + lakcímigazolvány (ha van), vagy érvényes magyar útlevél  + lakcímigazolvány.

▪      Születési anyakönyvi kivonat (anyakönyvvezető beszerezheti).

▪       Előző házasság (ha volt) megszűnésének igazolása (pl. záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, melyet szintén beszerezhet az anyakönyvvezető).

                          Nőtlen, hajadon családi állapotot igazolni nem kell!

 A külföldi állampolgár házasuló részéről:

▪      Külföldi hatóság által kiállított tanúsítvány,  arról, hogy személyes joga szerint házasságkötésnek nincs törvényes akadálya, mely nem egyenlő a családi  állapot igazolással, de tartalmazza a családi állapotot is!  (hiteles magyar fordításban).

▪      Születési anyakönyvi kivonat, mely a szülők születési nevét is tartalmazza (hiteles magyar  fordításban).

▪      Lakbizonylat (amennyiben a tanúsítvány nem tartalmazza a pontos lakcímet).

▪      Állampolgárság igazolására az útlevél

 Fontos! A külföldi okiratokra bizonyos országok esetében felülhitelesítés ( apostille, diplomáciai felülhitelesítés) szükséges. Ennek szükségességéről a Külügyminisztérium honlapján, vagy az anyakönyvvezetőnél tájékozódhatnak.

 A házassági szándékot bejelenteni személyesen lehet! (legalább a magyar fél).

 Hiteles fordítást csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet

 Születési név változtatása miniszteri engedélyével

Hatáskörrel rendelkezik: anyakönyvvezető

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: formanyomtatványon

Ügymenet leírása:

Kérelemre a születési családi és utónév módosítható. Az anyakönyvvezető az átvett kérelmet 5 napon belül minden mellékletével felterjeszti a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási Osztályához. Az eljárás a továbbiakban ott folytatódik.
 
Amennyiben a névváltoztatást engedélyezik, erről névmódosítási okiratot állít ki, melyet megküld a kérelmezőnek, értesíti a születési helye szerinti anyakönyvvezetőt a névváltoztatásról, melyről az anyakönyvvezető születési anyakönyvi kivonatot állít ki.  Ezt követően lehet cseréltetni minden okmányt az új névre.

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

"    a kérelmező, valamint a névváltoztatással érintett személyek születési és házassági anyakönyvi kivonatai, vagy az elektronikus anyakönyvbe való rögzítése.

"    a kérelmező, a házastársa ill. kiskorú gyermek személyazonosító igazolványa vagy más, a személyazonosításra alkalmas igazolványa és a lakcímkártyája.

Eljárási illeték: 10.000 Ft első névváltoztatás esetén, ezt követő valamennyi névváltoztatás illetéke 10.000 Ft, melyeket átutalással lehet megfizetni. (2021.01.01.-től)

Vonatkozó jogszabályok:

- 2010.évi I. Tv. az az anyakönyvi eljárásról

- 429/2017. (XII.20.) Korm.  rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

- 1990. évi XCIII. Tv. Az illetékekről

 

 

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

▪    Csak 18. életévüket betöltött azonos nemű személyek között jöhet létre.

▪    Személyes adatok, lakcím, és állampolgárság igazolásán túl szükséges a korábbi házasság megszűnését igazoló irat.

▪    Személyes megjelenés elengedhetetlen.

▪    Az eljárás illetékmentes, azonban a hivatali időn túli és a hivatali helyiségen kívül

megrendezett ceremóniáért többletszolgáltatási  díjat kell fizetni.

A házasságkötéssel felmerülő költségek:

Az eljárás illetékmenetes.

-a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés többletszolgáltatási díja 15.000,-Ft + ÁFA

- a hivatali munkaidőn kívüli, vagy munkaidőben hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény többletszolgáltatási díja: 50.000,-Ft+ÁFA

 Alkalmazott jogszabály:

 - 2010. évi I. Tv. az anyakönyvi eljárásról

- 429/2017. (XII.20.) Korm.  rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

 

 

 

 

Apai elismerő nyilatkozat tétele

Hatáskörrel rendelkezik: anyakönyvvezető

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:

Apai elismerő nyilatkozatot lehet tenni még meg nem született gyermekre és már megszületett gyermekre. A nyilatkozattétel céljából fel kell keresni az anyakönyvvezetőt, vagy a hivatásos konzuli tisztviselőt. Nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni, melyről az anyakönyvvezető vagy a hivatásos konzuli tisztviselő jegyzőkönyvet vesz fel. Aláírás után az apai elismerő nyilatkozatot visszavonni nem lehet. A nyilatkozattételhez az anya hozzájárulása szükséges.

 A jegyzőkönyv négy példányban készül. Ha még nem született meg a gyermek, akkor a jegyzőkönyv egyik példányát az anya kapja meg, így a szülést követően azonnal csatolni tudják a születési jegyzőkönyvhöz. A jegyzőkönyv felvételéhez a nőgyógyásztól igazolás szükséges a magzat fogantatásának vélelmezett idejére, a szülés várható időpontjára.

Ha már megszületett a gyermek, akkor a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek küld meg egy példányt az anyakönyvvezető, aki bejegyzi az apát az anyakönyvbe. Az anyakönyvezést követően születési anyakönyvi kivonatot állít ki.

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

·       Apa, anya személyazonosításra alkalmas okmánya és a lakcímkártyája.
·       a szülést vezető orvos igazolása a fogamzás és a szülés várható időpontjáról, a                már  megszületett gyermek esetében születési anyakönyvi kivonata.
·        amennyiben az anya:

         elvált: a jogerős bírósági végzés, vagy a válásról szóló záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat

         özvegy: a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házassági anyakönyvi kivonat.
·        ha az egyik vagy mindkét szülő kiskorú, az anya lakóhelye szerinti Gyámhivatal kijelölt törvényes képviselője

Eljárási illeték: nincs

Vonatkozó jogszabályok:

- 2010.évi I. Tv. az az anyakönyvi eljárásról

- 429/2017. (XII.20.) Korm.  rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

 

- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 Állampolgársági eskü/fogadalom tétele

Hatáskörrel rendelkezik: polgármester

Ügymenet leírása:

Abban az esetben, ha az állampolgárságot a Köztársasági Elnök a kérelmezőnek megadta, erről honosítási/visszahonosítási okiratot állít ki, melyet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala megküld a kérelmező eskütétel helyéül megjelölt település  polgármesterének.

Az anyakönyvvezető illetékes az eskü/fogadalomtétel szervezésére. Az eskütétel időpontjáról az anyakönyvvezető a honosítási/visszahonosítási okirat megérkezését követő 5 napon belül értesítést küld a kérelmezőnek. 

A szertartás ünnepélyes keretek között zajlik, melyre az eskütevő vendégeket hívhat.

Az esküt/fogadalmat a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester előtt teszik le.

Ekkor az új állampolgárok átveszik honosítási/visszahonosítási okiratukat, személyazonosító igazolványukat. Ezen a napon szerzik meg a magyar állampolgárságot.

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

 • személyazonosító okmány és lakcímkártya


Eljárási illeték: nincs

Vonatkozó jogszabályok:

- 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
- 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

 Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése


A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezésével kapcsolatos eljárás és az első ízben – Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Hazai Anyakönyvi Osztálya által - kiállított anyakönyvi kivonat illetékmentes. Az anyakönyvi eseménynek megfelelő ország által kiállított idegen nyelvű anyakönyvi kivonatok érvényessége tekintetében fontos, hogy mely államok esetében szükséges az iratot „APOSTILLE pecséttel” (felülhitelesítő) vagy diplomáciai felülhitelesítéssel elláttatni. Az „Apostille” pecsétet az adott állam Külügyminisztériumának Konzuli Osztálya, míg „diplomáciai felülhitelesítéssel” az anyakönyvi eseménnyel érintett államban működő magyar külképviselet látja el. Amennyiben magyar állampolgárnak külföldön anyakönyvi eseménye történik, mint gyermekszületés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése vagy halálesete, úgy azt Magyarországon anyakönyvezni kell. A hazai anyakönyvezés Magyarországon, egy helyen, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Hazai Anyakönyvezési Osztályán, az egyszerűsített honosítási eljárás során magyar állampolgárságot szerzett személyek esetén pedig a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Honosítási és Hazai Anyakönyvi Osztályán történik.

     A hazai anyakönyvezés kezdeményezése az érintett, haláleset tekintetében pedig a hozzátartozó kezdeményezésére, továbbá hivatalból történhet. Az anyakönyvi kivonat fordítását az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda vagy külföldön a magyar külképviselet végezheti. A hazai anyakönyvezéshez adatlap kiállítása szükséges az eljárást kezdeményező személy részéről, amely ellenőrzése, szükség esetén javítása után, a szükséges mellékletekkel az iratanyagot az anyakönyvvezető a hazai anyakönyvezés elvégzése érdekében továbbítja. A magyar anyakönyvi kivonat postázása az eljárás befejeztével az ügyfél kérésére és az általa megjelölt címre történik.
 

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése

•    Adatlap a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

•    Adatlap a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

•    Adatlap a külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez

 

Névváltoztatás
 
•   Kérelem születési családi és/vagy utónév megváltoztatására - kiskorú
•   Kérelem születési családi és/vagy utónév megváltoztatására - nagykorú