Szociális Ügyleírások

Újfehértói Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztály
Szociális – és gyámügyi igazgatási feladatok
Tel.: 42/290-000, 109-es mellék
Fax: 42/290-003
E-mail: szocialisosztaly@ujfeherto.hu
 
                                                           Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 13:00
Kedd – Csütörtök - Péntek 8:00 – 12:00
Szerda 8:00 – 17:00

 

I. Rendkívüli települési támogatás

 Az önkormányzat eseti jelleggel rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat
- a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő – különösen az Szt. 45.§ (4) bekezdésében meghatározott – személyeket, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,-) egyedül élő esetén 200 %-át (57.000,-) nem haladja meg.

- akik meghalt személy eltemettetéséről gondoskodtak, annak ellenére, hogy arra nem voltak kötelesek, vagy tartására köteles hozzátartozók voltak ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve a családjuk létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,-).

- akik elemi kár, bűncselekmény okozta megélhetést veszélyeztető vagy kivételes méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetbe kerültek és a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500.-) nem haladja meg.

- akik rendszeres vagy alkalmi jelleggel felmerült gyógyszerkiadásukhoz, mint többletkiadáshoz kapcsolódóan megélhetést, létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerültek és a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át (57.000,-) nem haladja meg, kivéve, ha a gyógyszer közgyógyellátás keretében beszerezhető.


A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:

a)      jövedelemnyilatkozatokat,

b)      a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot,-

c)      a létfenntartást veszélyeztető, valamint a többletkiadást előidéző körülmény igazolását,

d)     a létfenntartást veszélyeztető, valamint a többletkiadást előidéző gyógyszerkiadás igazolását,

e)      ha a meghalt személy eltemettetéséhez a rendkívüli települési támogatás megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kérik, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát,

f)       a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát.

 

A meghalt személy eltemettetéséhez igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba.

Az eljárás jogi alapja:

 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet;
 • a pénzeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet;
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;     

Eljáró hatóság:

Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere

Ügyintéző:

Elérhetőség: 42/290-000/109. mellék

E-mail: szocialisosztály@ujfeherto.hu

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területéhez tartozó lakosok

 

A kérelem a jogszabályban előírt formanyomtatványon – kérelem nyújtható be.

A kérelem formanyomtatványon vagy formanyomtatvány adattartalmával egyező kérelem formájában nyújtható be.

 

Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

 

II. Gyógyszertámogatás

Az önkormányzat gyógyszertámogatást, mint települési támogatást nyújt a rendeletben meghatározott feltételek szerinti szociálisan rászoruló Újfehértón bejelentett lakóhellyel és a bejelentett lakóhelyen életvitelszerűen tartózkodó személy részére, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 % - át (85.500-Ft), egyedül élő esetén a 450 %-át (128.250-Ft) nem haladja meg.

A gyógyszertámogatás abban az esetben állapítható meg, amennyiben a háziorvos vagy szakorvos által rendelhető, a gondozásban lévő betegségre állandóan szedett, rendszeresen felírt vényköteles gyógyszerek költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át (8.550-Ft-ot). A gyógyszertámogatás ugyanazon háztartáson belül több jogosultnak is megállapítható, amennyiben kérelmező a rendelet szerint meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel.

A gyógyszertámogatás támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) jövedelemnyilatkozatokat,

b) a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot,

c) a gondozásban lévő betegségre  havi rendszerességgel szedett vényköteles gyógyszerek háziorvosi vagy szakorvosi igazolását,

d) a háziorvos vagy szakorvos által leigazolt havi rendszerességgel szedett vényköteles gyógyszerek egy havi költségéről a gyógyszertár igazolását,

e) folyószámla hitelt érdemlő igazolását.

A gyógyszertámogatás havi rendszerességgel nyújtott támogatás, mely havonta 3.000- (háromezer) forint összegben, a kérelem benyújtásának napjától tárgyév december 31. napjáig kerül megállapításra. A támogatás a kérelmező által megadott folyószámlára utalással kerül kifizetésre. A támogatás iránti kérelem a tárgyévi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadását követően, de leghamarabb tárgyév március 01. napjától kezdődően nyújtható be.

Nem jogosult gyógyszertámogatásra az a személy, aki az Szt. alapján közgyógyellátásban részesül.

A jogosult a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles bejelenteni, ha közgyógyellátásra való jogosultságát megállapították.

A megállapított támogatást a változás bekövetkezése hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni, ha a jogosult:

a) más településre költözött,

b) a rendeletben előírt feltételek valamelyikének nem felel meg,

c) alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult,

d) elhunyt.  

 

Az eljárás jogi alapja:

 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet;
 • a pénzeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet;
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;     

Eljáró hatóság:

Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere

Ügyintéző:

Elérhetőség: 42/290-000/109. mellék

E-mail: szocialisosztály@ujfeherto.hu

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területéhez tartozó lakosok

 

A kérelem a jogszabályban előírt formanyomtatványon – kérelem nyújtható be.

A kérelem formanyomtatványon vagy formanyomtatvány adattartalmával egyező kérelem formájában nyújtható be.

 

Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

 

 

III. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás

 

Az önkormányzat települési támogatást nyújt a rendeletben meghatározott feltételek szerinti szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásai viseléséhez, feltéve, hogy a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át (45.600-Ft) nem haladja meg és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A rendszeres települési támogatás havi rendszerességgel nyújtott támogatás, mely havonta 4.000.- (négyezer) forint összegben, egy év időtartamra került  megállapításra.

 

A települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) jövedelemnyilatkozatokat,
b) a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot,
c) vagyonnyilatkozatot,
d) folyószámla hitelt érdemlő igazolása,
e) lakáshasználat jogcíme
f) egy lakcímen lakók lakcímkártyájának fénymásolata


Ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
A települési támogatás megállapítása iránt azon személyek nyújthatnak be kérelmet, akik a kérelem benyújtása idején nem részesülnek a lakhatási kiadások csökkentését szolgáló egyéb szociális ellátásban.

 

Az eljárás jogi alapja:

 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet;
 • a pénzeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet;
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;     

Eljáró hatóság:

Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere

Ügyintéző: Pellesné Kolló Edit Mária

Elérhetőség: 42/290-000/109. mellék

E-mail: szocialisosztály@ujfeherto.hu

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területéhez tartozó lakosok

 

A kérelem a jogszabályban előírt formanyomtatványon – kérelem nyújtható be.

A kérelem formanyomtatványon vagy formanyomtatvány adattartalmával egyező kérelem formájában nyújtható be.

 

Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

IV. Házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó természetbeni támogatás

Az önkormányzat a házi segítségnyújtás szociális alapellátás intézményi térítési díjához térítési díj kiegészítést biztosít - a kiegészítés jogerős megállapítása esetén a kérelem benyújtásának napjától a házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételének idejére, de legfeljebb tárgyév végéig - azon személy részére, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) Újfehértón bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a bejelentett lakóhelyen él, és

b) házi segítségnyújtás szociális alapellátásban részesül, továbbá

c) a háztartásban – egyedül élő esetén is - az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (142.500-Ft) nem haladja meg.

 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy - a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást kell nyújtani.

Szociális segítés keretében biztosítani kell

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárítá -

     sában történő segítségnyújtást,

d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

c) a szociális segítés szerinti feladatokat.

 

A házi segítségnyújtást kiegészítő támogatás havi rendszerességgel nyújtott támogatás, mely mértéke hetente ötször - az intézményi térítési óra díj 300-Ft összeget meghaladó része, de legfeljebb 200-Ft/ellátási óra/fő. A kiegészítő támogatást a jogosult hetente legfeljebb öt ellátási órára veheti igénybe.

A támogatás a jogosult részére természetbeni ellátásként kerül megállapításra, melyet az önkormányzat a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján biztosít.

A szolgáltató a tárgyhót követő napon a térítési díj és az ellátási napok számáról adatot szolgáltat az önkormányzat részére.

 

A kedvezmény megállapítása esetén a jogosult köteles 15 napon belül bejelenteni, ha

a) a háztartás jövedelmi, vagyoni viszonyaiban változás következett be,

b) házi segítségnyújtás alapszolgáltatás igénybevétele megszűnik,

c) bejelentett lakóhelye megváltozik.

 

A megállapított támogatást a változás bekövetkezése hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni, ha a jogosult:

a) más településre költözött,

b) a rendeletben előírt feltételek valamelyikének nem felel meg,

c) elhunyt.  

 

A települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) jövedelemnyilatkozatokat,
b) a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot,
c) egy lakcímen lakók lakcímkártyájának fénymásolata

d) ellátási szerződés másolata

 

Az eljárás jogi alapja:

 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet;
 • a pénzeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet;
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;     

Eljáró hatóság:

Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere

Ügyintéző:

Elérhetőség: 42/290-000/109. mellék

E-mail: szocialisosztály@ujfeherto.hu

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területéhez tartozó lakosok

 

A kérelem a jogszabályban előírt formanyomtatványon – kérelem nyújtható be.

A kérelem formanyomtatványon vagy formanyomtatvány adattartalmával egyező kérelem formájában nyújtható be.

 

Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

 

V. Születési támogatás

Az önkormányzat születési támogatást állapít meg a megszületett gyermek jogán a szülő/törvényes képviselő részére, aki a gyermeke megszületését megelőzően legalább 6 hónapig megszakítás nélkül Újfehértón bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a bejelentett lakóhelyén tartózkodik, az újszülött gyermekét saját háztartásában neveli, valamint a gyermek is újfehértói bejelentett lakóhellyel rendelkezik, s életvitelszerűen a bejelentett lakóhelyén él.

A támogatás megállapításának feltétele a támogatott kiskorú gyermek részére névre szólóan fenntartással megnyitott számlabetét.

A kérelemhez csatolni kell:

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

b) a támogatott kiskorú gyermek részére névre szólóan fenntartással megnyitott számlabetét megnyitásáról szóló okirat másolatát, valamint

c) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli.

A születési támogatás mértéke gyermekenként egységesen egyszeri 50.000- forint, amelyet az Önkormányzat a gyermek részére megnyitott a számlára utal át. A támogatás igénybevételére - több jogosult esetén - egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult.

 

Az eljárás jogi alapja:

 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet;
 • a pénzeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet;
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;     

Eljáró hatóság:

Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere

Ügyintéző: Pellesné Kolló Edit Mária

Elérhetőség: 42/290-000/109. mellék

E-mail: szocialisosztály@ujfeherto.hu

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területéhez tartozó lakosok

 

A kérelem a jogszabályban előírt formanyomtatványon – kérelem nyújtható be.

A kérelem formanyomtatványon vagy formanyomtatvány adattartalmával egyező kérelem formájában nyújtható be.

 

Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

VI. Helyi közlekedési támogatás

A helyi közlekedési támogatást az Újfehértón közlekedő helyi autóbuszjáratra érvényes bérletre lehet igénybe venni.

 

A helyi önkormányzati rendeletünk értelmében a helyi közlekedési támogatásra jogosult az a helyi autóbuszjáratra érvényes bérlettel rendelkező személy, aki a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25) számú Kormány rendeltben meghatározott tanulóbérlet, illetve nyugdíjas bérlet igénybevételére jogosult, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 500%-át (142.500.- Ft).

A támogatás mértéke azonos a jogosultak által fizetendő a menetrendszerinti helyi autóbuszra érvényes bérlet árával.

Jövedelemvizsgálat nélkül jogosult helyi közlekedési támogatásra az a helyi autóbuszjáratra érvényes tanuló bérlettel rendelkező személy, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.


A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:


a) A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást;

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást;

c) gyermektartásdíj összegéről igazolás;

d) 18 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást;

e) ösztöndíjra vonatkozó igazolást;

f) családi pótlékról igazolást.


Az eljárás jogi alapja:

 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet;
 • a pénzeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet;
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;     

Eljáró hatóság:

Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere

Ügyintéző:

Elérhetőség: 42/290-000/109. mellék

E-mail: szocialisosztály@ujfeherto.hu

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területéhez tartozó lakosok

 

A kérelem a jogszabályban előírt formanyomtatványon – kérelem nyújtható be.

A kérelem formanyomtatványon vagy formanyomtatvány adattartalmával egyező kérelem formájában nyújtható be.

 

Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

 

VI. Köztemetés


A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben- a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.

Eljárás menete:
A halálesetről való tudomásszerzést követően az eljáró szerv megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy [1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) bek.].
„20. § (1) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
a) aki a temetést szerződésben vállalta;
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;
d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja] a törvényes öröklés rendje szerint. „

Amennyiben a megjelölt személy fellelhető, határidő tűzésével fel kell szólítani, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetéséről.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat
a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét a köztemetést elrendelő önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni.


Csatolandó mellékletek:

-          a kérelmet a letölthető formanyomtatványon kell benyújtani.

-          a család előző havi nettó jövedelem igazolása

 Az eljárás jogi alapja:

 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet;
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;     

Eljáró hatóság:

Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere

Ügyintéző:

Elérhetőség: 42/290-000/109. mellék

E-mail: szocialisosztály@ujfeherto.hu

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 

 

 Gyámügyi Ügyleírások

 

 

 

 

Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztály

Szociális – és gyámügyi igazgatási feladatok
Tel.: 42/290-000, 109-es mellék
Fax: 42/290-003
E-mail: szocialisosztaly@ujfeherto.hu

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Tájékoztató a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet  szabályozásról

Családvédelmi koordinációs feladatok
 
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8:00 – 13:00

Kedd – Csütörtök - Péntek 8:00 – 12:00

Szerda 8:00 – 17:00

 

 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak

- a gyermeket nevelő családnak, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum legkisebb összegének 135 %-át (jelenleg 38.4758-Ft),

- gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülő, valamint nagykorú gyermek (a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be) esetében pedig a nyugdíjminimum 145 %-át (41.325-Ft), feltéve,hogy a  vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon étéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott értéket.

A támogatás időtartama:
a feltételek fennállása esetén a kedvezmény 1 év időtartamra kerül megállapításra.
- a gyermek 18 éves koráig, amennyiben addig nem folytat kereső tevékenységet         
- a gyermek 23 éves koráig, amennyiben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat
- a gyermek 25 éves koráig, amennyiben felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.

A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonára is.

Vagyon alatt hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek az egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát vagy,
együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanok áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmet kell figyelembe venni.


A megállapított és érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények esetében a lejárta előtt három hónappal is benyújtható az új kérelem!


Akinek  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a./ a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában


b./ a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában

 • pénzbeli támogatást biztosít gyermekenként 6000.-Ft,
 • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállása esetén 6500.-Ft összegben.

 

Az eljárás jogi alapja:

 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet;
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;     

Eljáró hatóság:

Újfehértó Város Jegyzője I. fokú gyámhatóság

Ügyintéző:

Elérhetőség: 42/290-000/109. mellék

E-mail: szocialisosztály@ujfeherto.hu

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területéhez tartozó lakosok

 

A kérelem a jogszabályban előírt formanyomtatványon – kérelem nyújtható be.

A kérelem a jogszabályban előírt formanyomtatványon nyújtható be, a kérelem leadásakor a vagyonnyilatkozat kitöltése kötelező.

 

 Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

-          személyi igazolvány, lakcím igazolvány – kizárólag bemutatásra

-          előző havi nettó átlagkeresetről, illetve minden más egyéb jövedelemről (munkabér, ösztöndíj, családi pótlék, GYES, gyermektartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) szóló igazolás, nyilatkozat

-          őstermelő esetén az őstermelői igazolvány betétlapjának másolata,

-          a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági döntés,

-          a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek esetén egészségi állapotára vonatkozó igazolás

-          középfokú oktatási intézményben, főiskolán, egyetemen nappali tagozaton tanuló nem tanköteles gyermek iskolalátogatási igazolása.

 

 

 

 

 1. Tájékoztató a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet  szabályozásról

 


2013. szeptember 1-jei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal felnőtt) fogalma és e tény fennállásának megállapítása, mint a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) került szabályozásra. A szabályozás célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése kora gyerekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

A Gyvt. 67/A. §-a értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők:

-          a szülő, a családbafogadó gyám (a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége alacsony; legfeljebb alapfokú végzettség;

-          a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága;

-          az elégtelen lakáskörülmények;

-          a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt számára nyújtott utógondozói ellátás.


Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:


 •   a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket   együtt nevelő mindkét szülő, a gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve a
családbafogadó gyám  legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú - (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)


•    a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ - (az alacsony foglalkoztatattság fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)


•    a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek - (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény)


Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll. Halmozottan hátrányos helyzetű továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő, tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.


A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló eljárás során - az ügyfél erre irányuló kérelme esetén - megvizsgálja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását is. Amennyiben a feltételek fennállnak, a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat meghozatalával egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, de külön döntéssel megállapítja, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.


A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet meghatározása nem érinti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő kedvezményeket. így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek - függetlenül attól, hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű - továbbra is jogosult az ingyenes tankönyvre, a bölcsődében, az óvodában és az iskola 1-8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre, a szociális nyári gyermekétkeztetésben való részvételre és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó minden egyéb juttatás, kedvezmény igénybevételére.

Az eljárás jogi alapja:

 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;     

Eljáró hatóság:

Újfehértó Város Jegyzője I. fokú gyámhatóság

Ügyintéző:

Elérhetőség: 42/290-000/109. mellék

E-mail: szocialisosztály@ujfeherto.hu

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területéhez tartozó lakosok

 

A kérelem a jogszabályban előírt formanyomtatványon – kérelem nyújtható be.

 

Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

 

III. Családvédelmi koordinációs feladatok

A jegyző a családvédelmi koordinációs szervként hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot ellátó intézmények és személyek jelzésére vagy a bántalmazott bejelentésére intézkedik. A jegyző a bántalmazottat kérelmére személyesen meghallgatja. Ebben az esetben a bántalmazó meghallgatására is sor kerül azzal, hogy a bántalmazott kérelmére a bántalmazót és a bántalmazottat külön-külön kell meghallgatni. A bántalmazott és a bántalmazó meghallgatását és tájékoztatását követően az eljárásáról és a feltárt tényekről haladéktalanul tájékoztatja a rendőrséget.

A hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot ellátó szervek jelzésének fogadását követően – figyelemmel a hozzátartozók közötti erőszak kiemelkedő súlyára – a bántalmazottat és a bántalmazót személyes meghallgatása érdekében történő megjelenésre hívhatja fel a jegyző. A bántalmazó és a bántalmazott köteles a jegyző felhívásában megjelölt helyen és időpontban megjelenni.

A jegyző tájékoztatást ad a bántalmazottnak az őt megillető jogosultságokról, illetve a bántalmazót tájékoztatja a hozzátartozók közötti erőszak folytatásának következményeiről.

Hozzátartozók közötti erőszaknak minősül a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység, a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás. Bántalmazott az a hozzátartozó, akinek a sérelmére a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítják. Bántalmazó az a cselekvőképes hozzátartozó, aki a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítja, vagy akire tekintettel a hozzátartozók közötti erőszakot más megvalósítja.

Gyermeknek kell tekinteni a 0-18 év közötti kiskorút. Hozzátartozónak kell tekinteni a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozókat és hozzátartozókat, valamint a volt házastársat, a volt bejegyzett élettársat, a gondnokot, a gondnokoltat, a gyámot, a gyámoltat. A jegyző tájékoztatást ad a meghallgatás során a bántalmazónak a hozzátartozók közötti erőszak folytatásának következményeiről. Tájékoztatja a bántalmazottat és a bántalmazót az igénybe vehető terápiás kezelésekről és más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségekről. Ezek eléréséhez igény szerint segítséget ad. A jegyző a feltárt tényekről a rendőrséget az iratokkal a bejelentést tevőt az intézkedéséről értesíti.

Az eljárás írásban vagy szóban előterjesztett kérelemre, illetve bejelentésre hivatalból indul. Lehetőség szerint haladéktalanul.

Az eljárás jogi alapja:

 • 2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazandó távolságtartásról
 • 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Eljáró hatóság:

Újfehértó Város Jegyzője I. fokú gyámhatóság

Ügyintéző:

Elérhetőség: 42/290-000/109. mellék

E-mail: szocialisosztály@ujfeherto.hu

 

Illetékességi terület:

Újfehértó Város közigazgatási területéhez tartozó lakosok

 

Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: teljes eljárásban 60 nap.